Οι αλλαγές σε ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΠ

της Νάντιας Μορφωνιού

Πρόσφατες αλλαγές για την αναγνώριση πτυχίων 

Τον τελευταίο καιρό πολλά αποσπασματικά δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αναφέρονται σε αλλαγές που γίνονται στην αναγνώριση πτυχίων από το εξωτερικό είτε ακαδημαϊκά είτε επαγγελματικά. Ποιες είναι τελικά οι αλλαγές και πόσο εκτεταμένες είναι; Ξέραμε για το πανίσχυρο ΔΟΑΤΑΠ και τώρα μαθαίνουμε και για ένα άλλο όργανο, το ΣΑΕΠ. Ποια είναι η αρμοδιότητά του και ποια η διαφορά του από το γνωστό ΔΟΑΤΑΠ; Στο παρακάτω άρθρο αναλύονται όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό.

ΔΟΑΤΑΠ

Ο ΔΟΑΤΑΠ, με πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου του, μετέβαλε τις ρυθμίσεις όσον αφορά:

1α. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση τίτλων μετά από εξ αποστάσεως σπουδές.

Η νέα απόφαση (169Α/5-12-2014) επιβάλλει ως επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αναγνωριστούν τίτλοι σπουδών που απονέμονται μετά από παρακολούθηση εξ αποστάσεως μόνο για τους εγγραφέντες από το εαρινό εξάμηνο του 2015 και μετά, τα εξής τρία:

α) Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας στην οποία διεξάγεται το πρόγραμμα, εκδοθέν πριν την εγγραφή στο πρόγραμμα (είτε από φορέα πιστοποίησης αποδεκτό από το ΑΣΕΠ είτε από άλλο οργανισμό διεθνούς πιστοποίησης),
β) Βεβαίωση του Ιδρύματος ότι κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων δεν χρησιμοποιήθηκε διερμηνέας και οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος,
γ) Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ότι για τις εργασίες και τη διπλωματική εργασία δεν χρησιμοποιήθηκε μεταφραστής.

Προσοχή! Οι εγγραφέντες πριν από το εαρινό εξάμηνο του 2015 δε χρειάζεται να προσκομίσουν τα παραπάνω επιπρόσθετα δικαιολογητικά στις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβάλει.

Δείτε την αναρτημένη απόφαση από τη σελίδα του ΔΟΑΤΑΠ εδώ:

1β. Την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί με σπουδές εξ αποστάσεως διάρκειας τεσσάρων ετών, καθώς και τη συνεκτίμηση τίτλων σπουδών, ένας τουλάχιστον απ’ τους οποίους έχει αποκτηθεί με σπουδές εξ αποστάσεως.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ., με απόφαση που έλαβε το Α’ Τμήμα του, στη συνεδρία του 171Α/9-1-2015, αίρονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν στις συνεδρίες της 57/16-10-2009 και 84/14-1-2011 του Δ.Σ. για τους εγγραφέντες σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του 2015 και, πλέον, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές τουλάχιστον 4 ετών ή τίτλος 1ου κύκλου σπουδών 3-ετούς διάρκειας συνεκτιμώμενος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές δύνανται να κριθούν – μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 – για την ισοτιμία τους προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από το Ε.Α.Π., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφές πρόγραμμα του Ε.Α.Π..

β) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές 3-ετούς διάρκειας και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από συμβατικού τύπου σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους δύνανται να κριθούν συνεκτιμώμενοι – μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 – για την ισοτιμία προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από το Ε.Α.Π., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφές πρόγραμμα του Ε.Α.Π.

γ) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από συμβατικού τύπου σπουδές διάρκειας 3-ετών και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους δύνανται να κριθούν ΜΟΝΟ αυτοτελώς, ο μεν πρώτος για την ισοτιμία του προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από τα Τ.Ε.Ι., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφούς αντικειμένου Τμήμα Τ.Ε.Ι., ο δε δεύτερος για την ισοτιμία του προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα τα απονεμόμενα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).

Δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη σελίδα του ΔΟΑΤΑΠ εδώ:

Η προϊσχύσασα απόφαση, την οποία αφορά η τροποποίηση ήταν αναλυτικά η εξής: http://www.doatap.gr/gr/news_extended.php?post_id=320

ΣΑΕΠ

Όσον αφορά τώρα την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχιούχων του εξωτερικού και των κολλεγίων, σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 8976/10-4-14), από τη στιγμή που θα κριθεί απαραίτητο αυτοί να εξεταστούν σε μαθήματα προκειμένου να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά τους προσόντα, ο ΔΟΑΤΑΠ υποκαθιστάται από το ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), το οποίο συστάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την απόφαση καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πραγματοποίησης της γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας που δύναται να επιβληθεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στους ενδιαφερόμενους της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010. Διαβάστε αναλυτικά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57Α΄ του εν λόγω π.δ.:

Παρ. 1 άρθρου 2 Π.Δ. 38/2010:

“Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σεάλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.”

Υπουργική Απόφαση άρθρου 57Α

Οι εξετάσεις θα αφορούν μόνο κατόχους πτυχίων με ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και όσους η διάρκεια εκπαίδευσής τους υπολείπεται των αντίστοιχων εγχώριων ιδρυμάτων.

Θα πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, Σάββατο ή Κυριακή και θα ανακοινώνονται το αργότερο τρεις μήνες πριν από κάθε εξεταστική περίοδο.

Τα εξεταστικά κέντρα θα βρίσκονται στην Αθήνα και θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο για αυτούς εξεταστικό κέντρο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εξετάζεται σε άλλο εξεταστικό κέντρο, ύστερα από αίτησή του προς την κεντρική επιτροπή η οποία εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει σχετικά.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται και δημοσιεύεται έπειτα από απόφαση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να περάσουν τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να συμμετάσχουν στις επόμενες δύο γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και σε περίπτωση που το ίδιο συμβεί και στις τρεις εξεταστικές, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας απορρίπτεται από το ΣΑΕΠ. Υποβολή νέας αίτησης είναι απαράδεκτη.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην προσεχή εξεταστική περίοδο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης των εξετάσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Η συμμετοχή στη γραπτή δοκιμασία δηλώνεται με υποβολή σχετικής αίτησης και την ταυτόχρονη υποβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου (ύψους 150 ευρώ). Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης συμμετοχής απορρίπτεται.

Με βάση τον αριθμό των εμπρόθεσμων αιτήσεων συμμετοχής, η υπηρεσία καταρτίζει πίνακα συμμετεχόντων σε αυτήν, με τα γνωστικά αντικείμενα του καθενός.

Στις εξετάσεις, διακρίνεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες σε σύνολο είκοσι (20) μονάδων βαθμολόγησης (το 50%). Όπου κατά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Τι είναι όμως το ΣΑΕΠ;

Το ΣΑΕΠ συστάθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών των κολεγίων.

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 229 19-11-2012 άρθρο 7 αναφέρεται ότι:

α. Τα κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

β. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης».

γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολέγια των στοιχείου α’ και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί από τα παραπάνω κολέγια, δεν παρουσιάζουν καμία αντιστοιχία με αυτούς των δημόσιων ΑΕΙ ΤΕΙ ή ΙΕΚ. Παρόλα αυτά, όσοι επιλέξουν ένα κολέγιο που βρίσκεται σε συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, αλλά όχι και ακαδημαϊκής, πράγμα που επιλαμβάνεται μόνο ο ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος επί σειρά χρόνων αρνούνταν την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών κολεγίων με αυτούς που προέρχονται από τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τα ΙΕΚ. Πλέον, με την απλή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσων έχουν αποκτήσει τίτλο από κολέγιο, τους δίνεται η ευκαιρία να κατέχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων. Ακόμα, με τροπολογία της Βουλής των Ελλήνων, υπάρχει η δυνατότητα της διεκδίκησης θέσεων στο δημόσιο από άτομα που έχουν ήδη εξασφαλίσει την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το ΣΑΕΠ αναλαμβάνει την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων που προέρχονται μόνο από κολέγια που συνεργάζονται με πανεπιστήμια των 28 μελών- κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, Νορβηγίας, Λιχτενστάιν και Ελβετίας (βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα επαγγελματικά του προσόντα στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρόσφατης τροπολογίας που έγινε υπό τον πρώην Υπουργό Α. Λοβέρδο, με το άρθρο 49 του Ν. 4264/2014 διευρύνθηκε η αρμοδιότητα του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), έτσι ώστε να συμπεριλάβει την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας ακόμη δύο κατηγοριών τίτλων σπουδών:

Πρώτον, τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμουν ΑΕΙ όχι μόνον κοινοτικών αλλά και τρίτων χωρών που συνεργάζονται στην Ελλάδα με τα κολέγια του Ν. 3696/2008 και

δεύτερον, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονέμονται από κολέγια του ως άνω νόμου, εφόσον αυτά έχουν λάβει πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Διαδικασία αναγνώρισης

Η παράγραφοι 2 και 50 του π.δ. 38/2010 ορίζουν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες καθίσταται δυνατή η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε συνδυασμό με την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης από το ίδιο το ΣΑΕΠ. Όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται η εξής διάκριση:

Για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων:

Ο ενδιαφερόμενος απόφοιτος καλείται να συμπληρώσει την σχετική αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και να συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απόδειξη ιθαγένειας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου)

Πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που το αιτούμενο επάγγελμα/εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο/η στο κράτος μέλος προέλευσης

Στην περίπτωση που το επάγγελμα ή η αντίστοιχη εκπαίδευση δεν ρυθμίζονται νομοθετικά στο κράτος – μέλος προέλευσης, αποδεικτικά στοιχεία (ασφαλιστικά έντυπα και βεβαιώσεις εργοδοτών με εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών) τουλάχιστον διετούς επαγγελματικής πείρας πλήρους απασχόλησης στο εν λόγω κράτος- μέλος την τελευταία δεκαετία. Στα εν λόγω αποδεικτικά θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η επαγγελματική δραστηριότητα.

Τίτλοι εκπαίδευσης.

Αναλυτική βαθμολογία από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο εκπαίδευσης στην οποία θα πρέπει να περιέχεται η συνολική διάρκεια των σπουδών και το σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτών κατ’ έτος.

Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρώ

Προσοχή απαιτείται στα εξής:

α) Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα από αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής ή του κράτους μέλους προέλευσης

β) Ανάλογα με την φύση του επαγγέλματος ενδέχεται να ζητηθούν και περαιτέρω δικαιολογητικά από την υπηρεσία.

γ) Προαιρετικά δύνανται να υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με επαγγελματική εμπειρία, συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάρια και άλλες μορφές εκπαίδευσης πέραν της αρχικής.

δ) Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης της αίτησης από το ΣΑΕΠ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο γίνεται υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.

Στη συνέχεια καλείται να καταθέσει τον σχετικό φάκελο στο αρμόδιο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 στο Μαρούσι τηλ.: 210 3442794-3442766-3442824 / e-mail: srpq@minedu.gov.gr

Για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας:

Έντυπο αίτησης για την «Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας» από το αναρτημένο στην ιστοσελίδα υπόδειγμα.

Απόδειξη ιθαγένειας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης.

Αναλυτική βαθμολογία από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο εκπαίδευσης στην οποία θα πρέπει να περιέχεται η συνολική διάρκεια των σπουδών και το σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτών κατ’ έτος.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (syllabus).

Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρώ.

Και εδώ απαιτείται προσοχή στα ακόλουθα:

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής ή του κράτους προέλευσης.

Οι πρωτότυποι αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα αντίγραφα μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται προς το ΣΑΕΠ, θα πρέπει να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση – Apostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» και η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του.

Εναλλακτικά, τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο (Πλ. Κολωνακίου 17 Τ.Κ. 10673 τηλ: 210 3692333) Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.britishcouncil.gr/study-uk/translation-verification

Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω σύμβαση της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, οφείλουν να είναι επικυρωμένοι για τη γνησιότητά τους:

α) από τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο κράτος προέλευσης ή

β) από τις Προξενικές Αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής Προξενικής Αρχής να επικυρώνεται στο Τμήμα Επικυρώσεων του Υπ. Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και τη μετάφραση για υποβολή προς το ΣΑΕΠ.

Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της εξέτασης της αίτησης από το ΣΑΕΠ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από την υπηρεσία.

Στη συνέχεια καλείται να να καταθέσει τον σχετικό φάκελο στο αρμόδιο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 στο Μαρούσι τηλ.: 210 3442794-3442766-3442824 / e-mail: srpq@minedu.gov.gr

Αφού γίνει η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών, το ΣΑΕΠ την καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Είναι απαραίτητο σε αυτή τη φάση να διοριστεί και ένας αντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος Αθηνών. Στη συνέχεια γίνεται από την ίδια την υπηρεσία η βεβαίωση παραλαβής του φακέλου και η ενημέρωση για τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Η διαδικασία της αναγνώρισης οφείλει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών με δυνατότητα παρέκτασης της προθεσμίας κατά ένα μήνα.

Δείτε τη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την ισχύουσα νομοθεσία σε αυτό το σύνδεσμο.

Διευκρινίζεται πως ενώ η μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθεσία είχε μπλοκάρει τη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού και κολεγίων από το ΣΑΕΠ λόγω της συγχώνευσης των Υπουργείων, με απόφαση του Υπουργού κ. Μπαλτά, τα μέλη του Συμβουλίου ανασυγκροτήθηκαν και πλέον όλες οι διαδικασίες θα κινηθούν άμεσα για να διευθετηθούν οι εισηγήσεις που είχαν μείνει τόσο καιρό σε εκκρεμότητα και να εξεταστούν οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!