ΠαΠει: ΠΜΣ Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

της Αντωνίας Γιαμαίου

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in Economic & Business Strategy).

Οικονομική και Επιχειρησιακή ΣτρατηγικήΣτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.

Το κόστος διδάκτρων του Προγράμματος είναι €6500, το οποίο καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Ο μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δώδεκα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση Δ.Μ.Ε. ανέρχεται στις 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά :

Α’ Εξάμηνο

Σύγχρονη Επιχειρηματική Οικονομική (Υ)

Ποσοτικές Μέθοδοι για Οικονομικές Αποφάσεις (Υ)

Μακροοικονομικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις (Υ)

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων (Υ)

Β’ Εξάμηνο

Αρχές και Πρακτικές του Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή (Υ)

Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Υ)

Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση (Ε)

Διεθνείς Επενδύσεις (Ε)

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων & Λογιστική (Ε)

Επιχειρηματικές στρατηγικές στην Aγορά Ενέργειας (Ε)

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (Ε)

Μάνατζμεντ, Ηγεσία και Αλλαγή (Ε)

Στρατηγικά Συστήματα Πληροφορικής (Ε)

Γ’ Εξάμηνο

Οικονομική Στρατηγική και Πολιτική Ανταγωνισμού (Υ)

Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Υ)

Ερευνητικές Μέθοδοι στα Οικονομικά (Ε)

Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεωρία και Πρακτική (Ε)

Τραπεζική και FinTech (Ε)

Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Καινοτομιών (Ε)

Διοίκηση Αποθεμάτων και Προμηθειών (Ε)

Οικονομικά της Ναυτιλίας και των Μεταφορών (Ε)

Μέθοδοι Ανάλυσης Αβεβαιότητας (Ε)

Στρατηγική στη Δικτυακή Οικονομία (E)

Δ’ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία – Πρακτική Άσκηση (επιλογή)

Αιτήσεις για το ΠΜΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από 15/3/2022 έως και τις 24/6/2022 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπλήρωση για κατάθεση στη Γραμματεία).
 • Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή).
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του προγράμματος και μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο σύνδεσμο «Μεταπτυχιακές Σπουδές».

Περισσότερες πληροφορίες

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας:

 • 210 4142081 κα Βαρελά (καθημερινά)
 • 6943934314, κα. Κάτση (καθημερινά από τις 16.00- 20.00)
 • 6972370645, κα. Καραλή ( Δευτέρα και Παρασκευή 8.00-14.00)
 • και στα emails: avarela@unipi.gr και strategy@unipi.gr.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στην διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ΠΜΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» Καραολή-Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110)

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!