Οδηγός πρωτοετή 8

Διαβάστε τις ακόκλουθες πληροφορίες που αναρτά ο Οδηγός πρωτοετών για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα:

Το επίδομα χορηγείται μόνον για φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους (δηλαδή μέχρι 31 Μαρτίου), με εξαίρεση αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εντός των πέντε πρώτων μηνών (μέχρι 31 Μαΐου) κάθε ημερολογιακού έτους.

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου φορολογίας του δικαιούχου.  Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος εκτός από το πρώτο. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται οι έκτακτες αποζημιώσεις, πχ αποζημίωση απόλυσης, εφάπαξ συνταξιούχων, η πώληση ακινήτου, οι αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις. Για εισόδημα από εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων λαμβάνεται υπόψη το λογιστικό αποτέλεσμα και όχι το τεκμαρτό.

Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε υπολογίζονται αθροιστικά τα εισοδήματα και τα τετραγωνικά μέτρα (βλέπε παρακάτω).

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.

Δεν δικαιούνται το επίδομα ο φοιτητής ή οι γονείς που είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών, ιδιοχρησιμοποιούμενων ή νοικιασμένων που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. εκτός από αυτές που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων. Δεν προσμετρώνται βοηθητικοί χώροι, κατεστραμμένα από σεισμό ερειπωμένα διατηρητέα κλπ.

Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφ’ όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Επίσης, δεν δικαιούνται το επίδομα οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών. Στις Στρατιωτικές Σχολές ανήκουν η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Χορηγείται για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφ’ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.

Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους.

Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος, το οποίο εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής. Σε αυτό πρέπει να αναφέρεται ότι ο φοιτητής έχει περάσει τα μισά τουλάχιστο μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (καλή επίδοση). Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. Ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β’ εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα. Στα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες. Τα πιστοποιητικά σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δεν θα γίνονται δεκτά.

Χορηγείται στο πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ’ όσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς,
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου, λαμβάνεται υπ’ όψη η κατοικία της αλλοδαπής, τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα, και το επίδομα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. διαμονής του φοιτητή όπως θα προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο,
γ) είναι πάνω από 25 ετών,
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος.

Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο δικαιούχου για τη χορήγηση του επιδόματος, αρκεί να συντρέχουν οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την εφορία στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν δεν έχουν επικυρωθεί από άλλη Αρχή, η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Ισχύουν και μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους. Στις περιπτώσεις που απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για τη χορήγηση του επιδόματος γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα. Η συμπλήρωση του διμήνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. Δεν μπορεί να χορηγηθεί το επίδομα με υπεύθυνη δήλωση και αποδείξεις σε αντικατάσταση μη υπάρχοντος μισθωτηρίου συμβολαίου. Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. Γίνονται δεκτά μισθωτήρια με έναρξη ισχύος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιό ή νέο φοιτητή. Οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε Σχολές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, εφ’ όσον δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής.

Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ’ αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα. Ως πανσιόν για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού θεωρείται είδος μικρού ξενοδοχείου. Η επί δίμηνο τουλάχιστον διαμονή της περίπτωσης αυτής (σε ξενοδοχείο ή πανσιόν), θα πρέπει να έχει διανυθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα και σε καμία περίπτωση εκτός αυτού (π.χ. Αύγουστο), και να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης χορήγησης του επιδόματος. Επισημαίνεται ότι γι’ αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι. η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης της περίπτωσης αυτής (31 Μαΐου).

Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το επίδομα.

Συνοψίζοντας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου,
  2. Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης ή εγγραφής στο οποίο να φαίνεται η διάρκεια σπουδών του τμήματος,
  3. Αντίγραφο  του  εκκαθαριστικού  σημειώματος  φόρου  εισοδήματος ή Ε1,
  4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης Ε9,
  5. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (πού διαμένει η οικογένειά του),
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εισπράττει επίδομα για το ίδιο έτος άλλη φορά και ότι τα στοιχεία είναι αληθή,
  7. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή απόδειξη ξενοδοχείου,
  8. Λογαριασμός ΙΒΑΝ Δικαιούχου.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. […] Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το φοιτητικό εισιτήριο (πάσο), την υγειονομική περίθαλψη, τι περιλαμβάνει, τις υποτροφίες και τα βραβεία, καθώς και για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. […]

Comments are closed.