Διοίκηση Πανεπιστημίων

Ο οδηγός πρωτοετών αναφέρεται σήμερα στο ζήτημα της διοίκησης των πανεπιστημίων. Σας αφορά; Φυσικά και σας αφορά να ξέρετε σε γενικές γραμμές τον τρόπο διοίκησης ενός πανεπιστημίου ή πολυτεχνείου. Άλλωστε, μπορεί να βρεθείτε και εκπρόσωποι των φοιτητών. Ή καλύτερα, αν σκοπεύετε να εκπροσωπήσετε τους συμφοιτητές σας στα όργανα διοίκησης, τώρα είναι η ώρα να πάρετε τις πρώτες γνώσεις, ώστε να έχετε πλεονέκτημα έναντι των άλλων υποψηφίων. Ταυτόχρονα ήρθε και η ώρα να αρχίσετε να μαθαίνετε και κάποιους βασικούς όρους που θα ακούτε πολύ συχνά. Δεν λέει να μην τους καταλαβαίνετε.

Ίδρυμα: Εϊναι το σύνολο ενός Πανεπιστημίου ή ενός ΤΕΙ. Το Πανεπιστήμιο έχει τα εξής όργανα διοίκησής του:

Το Συμβούλιο του ιδρύματος. Πρόκειται για νέο διοικητικό όργανο από το 2011 και εξής. Αποτελείται από 11 ή 15 μέλη, ανάλογα τον αριθμό των καθηγητών πρώτης (της ανώτατης δηλαδή) βαθμίδας του Ιδρύματος. Τα 7 ή 9 μέλη είναι εσωτερικά. Από αυτά τα 6 ή 8 καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπηρωτές καθηγητές και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Τα τυπόλοιπα 4 ή 6 μέλη είναι εξωτερικά. Η θητεία του είναι τετραετής. Τα εσωτερικά μέλη αναδεικνύονται με ψηφοφορία. Τα εσωτερικά μέλη ανά σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 2 και όπως είπαμε μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μόνο καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές. Υποψήφιοι ως εξωτερικά μέλη μπορούν να είναι άτομα με διεθνές κύρος και αναγνώριση. Δεν μπορούν να είναι άτομα που είχαν οποιαδήποτε συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το ίδρυμα την τελευταία 5ετία, εν ενεργεία καθηγητές στην Ελλάδα ή συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου ΑΕΙ. Τα εξωτερικά μέλη εκλέγονται από τα εσωτερικά. Από αυτό το Συμβούλιο εκλέγεται και ο Πρόεδρός του Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών μπορεί να είναι προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή υποψήφιος διδάκτορας. Τα μέλη του εκλέγονται για 4ετή θητεία με δυνατότητα δεύτερης επανεκλογής. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών μόνο εκλέγεται για ένα χρόνο χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. Στις συνεδριάσεις μετέχουν και εκπρόσωποι των διοικητικών υπαλλήλων όταν συζητιούνται θέματα που τους αφορούν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αρμοδιότητες μεταξύ άλλων είναι ο έλεγχος εφαρμογής του Οργανισμού (κανονισμός), η έγκριση έκδοσης και αναθεώρησης του Οργανισμού, η έγκριση του προϋπολογισμού και το απολογισμού του ιδρύματος, η διοίκηση των ΝΠΙΔ και γραφείων διασύνδεσης και ο ορισμός ή μη διδάκτρων για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή έχει περισσότερο διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες.

Η Σύγκλητος. Παλιός διοικητικός θεσμός που ήταν και ο μοναδικός στο παρελθόν και παντοδύναμος. Τώρα οι αρμοδιότητές της έχουν περιοριστεί. Σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Πρύτανης, οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι πρόεδροι των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή  με διετή μη ανανεούμενη θητεία. Συμμετέχουν και 3 εκπρόσωποι των φοιτητών (1 προπτυχιακός, 1 μεταπτυχιακός και 1 διδακτορικός), με ετήσια και χωρίς επανεκλογή θητεία και εκπρόσωποι των διοικητικών υπαλλήλων με διετή και χωρίς επανεκλογή θητεία, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα που τους αφορούν. Συμμετέχουν οι αναπληρωτές πρυτάνεις και ο γραμματέας του πανεπιστημίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις αρμοδιότητές της μεταξύ άλλων είναι η χάραξη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Ιδρύματος, η δια βίου μάθηση και τα προγράμματά της, οι κανονισμοί σπουδών και η έγκριση του περιεχομένου των σπουδών, η διατύπωση γνώμης προς τον Πρύτανη για τον Οργανισμό κλπ. Δηλαδή έχει περισσότερο ακαδημαϊκές αρμοδιότητες.

Ο Πρύτανης: Είναι ο ακαδημαϊκός προϊστάμενος του Ιδρύματος. Εκλέγεται για 5 χρόνια. Εκλέγεται από τους καθηγητές του Ιδρύματος ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο επιλέγει δύο ή τρεις υποψηφιότητες ύστερα από πρόταση τριμελούς επιτροπής καθηγητών. Η διαδικασία αυτή ουσιαστικά επιτρέπει ο πρύτανης να μην είναι καθηγητής του ιδρύματος που πρυτανεύει. Ο πρύτανης επιλέγει τους αναπληρωτές του από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με σειρά και αρμοδιότητες. Προεδρεύει της Συγκλήτου, μετέχει στο Συμβούλιο χωρίς ψήφο και σε όποιο άλλο όργανο επιθυμεί χωρίς ψήφο. Καταρτίζει τον Οργανισμό του Ιδρύματος καθώς και τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό προς έγκριση στο Συμβούλιο. Διορίζει τους εκλεγμένους καθηγητές και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του Ιδρύματος. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα. Δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυμα.

Κοσμήτορας: Είναι ο ακαδημαϊκος και διοικητικός προϊστάμενος μιας Σχολής. Εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία από τους καθηγητές και λέκτορες της Σχολής για 4 χρόνια. Βασική αρμοδιότητά του είναι η σύσταση των επιτροπών για την εξέλιξη των καθηγητών της Σχολής από βαθμίδα σε βαθμίδα.

Κοσμητεία: Αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων και ένα εκπρόσωπο των φοιτητών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έχει ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές αρμοδιότητες και εκλέγεται για 4 χρόνια.Επανεκλογή για συνεχόμενη θητεία δεν προβλέπεται.

Γενική Συνέλευση της Σχολής: αποτελείται από εκπροσώπους των καθηγητών και του ειδικού διδακτικού προσωπικού και έχει αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Πρόεδρος: Είναι ο διοικητικός και ακαδημαϊκός προϊστάμενος του Τμήματος. Εκλέγεται από το σύνολο των Καθηγητών του Τμήματος για 2 χρόνια.

Γενική Συνέλευση του Τμήματος: Αποτελείται από τους καθηγητές και λέκτορες του τμήματος, έναν εκπρόσωπο από ΕΕΠ, έναν από ΕΔΙΠ και έναν από ΕΤΕΠ και δύο εκπροσώπους φοιτητών, έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό. Βασική αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος είναι η ανάθεση διδακτικών αντικειμένων στους καθηγητές με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Διευθυντής: Είναι ο διοικητικός και ακαδημαϊκός προϊστάμενος του Τομέα, υποδιαίρεσης του Τμήματος, το οποίο έχει και Συνέλευση, το σύνολο των καθηγητών του Τομέα, χωρίς να διευκρινίζεται από τους σχετικούς νόμους εάν μετέχουν εκπρόσωποι και των φοιτητών.

Ισχύει ο εξής πίνακας συνοπτικά:

Επίπεδο

Συλλογικό όργανο

Μονομελές Όργανο

Ίδρυμα

Συμβούλιο (διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες)

Πρόεδρος του Συμβουλίου και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου.

 

Σύγκλητος (Ακαδημαϊκές και οργανωτικές αρμοδιότητες)

Πρύτανης και Αναπληρωτές Πρυτάνεις

Σχολή

Κοσμητεία (Διοικητικές και οικονομικές και ακαδημαϊκές αρμοδιότητες)

Κοσμήτορας

 

Γενική Συνέλευση (κυρίως εκλεκτορικές αρμοδιότητες)

Τμήμα

Γενική Συνέλευση (ακαδημαϊκές και διοικητικές αρμοδιότητες, κατανομή διδακτικών αντικειμένων στους καθηγητές)

Πρόεδρος

Τομέας

Συνέλευση

Διευθυντής

Η φωτογραφία από το freedigitalphotos.net

4 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.