Οδηγός Μετεγγραφών 2015-2016

Της Νεφέλης Στεφοπούλου

Είναι γεγονός πως πολλοί επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015, όπως και κάθε χρονιάς, έχουν περάσει σε κάποιο τμήμα μακριά από τον τόπο καταγωγής τους ή και μακριά από τον τόπο στον οποίο σπουδάζουν τα αδέρφια τους. Αναμφίβολα, η μετεγγραφή είναι μια ευκαιρία να «διορθωθεί» αυτή η δυσάρεστη – για τους περισσότερους- κατάσταση. Το Υπουργείο ανακοίνωσε την παράταση των μετεγγραφών μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2015 δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την αίτησή τους.

Tο citycampus είναι εδώ για να βοηθήσει και να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται όποιος επιθυμεί να ακολουθήσει τη διαδικασία της μετεγγραφής! Ας ξεκινήσουμε όμως από το πιο βασικό. Ποιος δικαιούται να πάρει μετεγγραφή στο τμήμα της επιλογής του σε άλλη πόλη;

Οι διατάξεις της κυβερνητικής απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των A.E.I., των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί είτε μέσω της Οδηγός Μετεγγραφώνεπιτυχίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή και εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α ́ και Ομάδας Β ́ Μαΐου – Ιουνίου του σχολικού έτους 2014-2015, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι.

Στην κατηγορία με εκείνους που δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής, ανήκουν:

Οι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις παρακάτω κατηγορίες:

Tέκνα Ελλήνων Εξωτερικού.

Αλλοδαποί – Αλλογενείς.

Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Υπότροφοι Αλλοδαποί − Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

Υπότροφοι Ομογενείς.

Πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Επιπλέον, για την εφαρμογή της κυβερνητικής αυτής απόφασης, νοούνται ως:

Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια).

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή, του ιδίου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Στην περίπτωση που οι γονείς εκείνου που έχει κάνει αίτηση για τη μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα – όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – και των δύο γονέων, εκτός εάν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνο αυτού. Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, υπολογίζεται το εισόδημα του έχοντος την επιμέλεια, στην φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος.

Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που αιτείται την μετεγγραφή του και όσοι άλλοι εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους των γονέων του, για τους οποίους υπολογίστηκε εισόδημα, ως προστατευόμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του η σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει.

Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

Μόρια εισαγωγής: Τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν πρόκειται για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α’, τα μόρια υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα.

Πόλη: Το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους, όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη.

Οδηγός Μετεγγραφών: Αριθμός μετεγγραφόμενων

Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι. ή μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστού, το οποίο δύνανται να εισηγηθούν αιτιολογημένα οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου ΑΕΙ.

Δεν εμπίπτουν στο παραπάνω ποσοστό και μετεγγράφονται χωρίς μοριοδότηση, οι ακόλουθες κατηγορίες:

Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του

Οι φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιημένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές, που πάσχουν από τις αναφερόμενες στην κοινή υπουργική απόφαση παθήσεις, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη, που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα ή στην πλησιέστερη στις ανωτέρω πόλη εντός της ίδιας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα.

Οδηγός Μετεγγραφών: Προϋποθέσεις

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου − εφόσον διαθέτει δικό του εισόδημα − και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν συνολικά και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5)

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου − εφόσον διαθέτει δικό του εισόδημα − και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν συνολικά και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001, 01 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4)

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου − εφόσον διαθέτει δικό του εισόδημα − και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν συνολικά και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001, 01 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3)

Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω για το εισόδημά του τρέχοντος οικονομικού έτους, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τόσο του ίδιου όσο και των γονέων του. Τα ανωτέρω στοιχεία (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) δηλώνονται από τον αιτούντα και στην περίπτωση που είτε ο ίδιος είτε οι γονείς αυτού δεν υπόκεινται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)

Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2).

Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις. (Μόριο 1)

Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή λαμβάνει ένα (1) μόριο συνολικά, ομοίως στην περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του αδελφού/αδελφής φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και του πολύδυμου αδελφού στο ίδιο πρόσωπο, ο αιτών λαμβάνει ένα (1) μόριο για τα κριτήρια αυτά.

Στις προηγούμενες περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος, που δεν είναι η πόλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

Ο δικαιούχος έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση. (Μόριο 1) Ανεξάρτητα από τον αριθμό των αριθμών που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, ο αιτών λαμβάνει συνολικά 1 μόριο.

Ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Οδηγός Μετεγγραφών: Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής εκτυπωμένη.

Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το οικονομικό έτος αναφοράς, σε περίπτωση που ο αιτών έχει μοριοδοτηθεί για τα εισοδήματα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τρέχον οικονομικό έτος, ο αιτών ή/και οι γονείς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α ́ 75) θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για το λόγο απαλλαγής τους από την υποχρέωση υποβολής.

Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 01.09.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών, θα πρέπει να προσκομίσει:

Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών

Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στην κατηγορία τέκνων θυμάτων τρομοκρατίας.

Αντίγραφο της αίτησης − δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γ.Ε.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ. του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων αδελφού/αδελφών, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις

Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω ή πάσχει από τις αναφερόμενες στην κοινή υπουργική απόφαση παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών, χρειάζεται να προσκομίσει:

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω, ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν οι αναφερόμενες στην κοινή υπουργική απόφαση παθήσεις, ή έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

Βεβαίωση της Επιτροπής της κοινής υπουργικής απόφασης από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής λόγω αναπηρίας.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή έχει αδελφό ή αδελφή φοιτητή/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών ή είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας ή επειδή είναι φοιτητής με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οδηγός Μετεγγραφών: Αντιστοιχίες Τμημάτων

«Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

«Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστηµίου Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών» του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, «Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστηµίου (για τα τρία τελευταία µόνο για την κατεύθυνση ιστορίας).

«Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστηµίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστηµίου Κρήτης (µόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις).

«Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών και του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

«Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Κοινωνικής Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.

«Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, «Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Πανεπιστηµίου Πατρών, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, «Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, «Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και «Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

«Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

«∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών» του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, «∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, «∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

«Νοµικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

«Κοινωνιολογίας» του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου Πανεπιστη−µίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών και εισαγωγική κατεύθυνση «Κοινωνικής ∆ιοίκησης» του Τµήµατος «Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

«Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστηµών» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, εισαγωγική κατεύθυνση «Πολιτικής Επιστήµης» του Τµήµατος «Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, «Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, «Πολιτικής Επιστήµης» του Πανεπιστηµίου Κρήτης και «Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

«Οικονοµικών Επιστηµών» ή «Οικονοµικής Επιστήµης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

 «Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας καθώς και «∆ιοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής» του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας καθώς και «Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.

«Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Χηµείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

«Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

«Μαθηµατικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, και εισαγωγικές κατευθύνσεις «Μαθηµατικών» των Τμημάτων «Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών» του Πανεπιστηµίου Κρήτης και «Μαθηµατικών» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήµης» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και εισαγωγική κατεύθυνση «Στατιστικής και Αναλογιστικών−Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών» του Τµήµατος «Μαθηµατικών» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του Ιονίου Πανεπιστηµίου, «Εφαρµοσµένης Πληροφορικής» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, «Επιστήµης Υπολογιστών» του Πανεπιστηµίου Κρήτης, «Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και «Πληροφορικής και Τηλεµατικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.

«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστηµίου Πατρών.

«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής» των Πανεπιστηµίων Πατρών και Ιωαννίνων, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.

«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστηµίου ∆υτ. Μακεδονίας, και «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστηµίου Πατρών.

«Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

«Χηµικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου Πατρών.

«Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

«Επιστήµης των Υλικών» του Πανεπιστηµίου Πατρών και «Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

«Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Πολιτικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

«Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

«Θεατρικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

«∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, «∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστηµίου Πατρών(Αγρίνιο) και «∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

«Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και µόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

«Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (µόνο για την κατεύθυνση ‘Αγροτικής Οικονοµίας’ του τµήµατος) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστη−µίου Θράκης.

«Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου Πατρών.

«Γεωγραφίας» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.

«Ιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

«Οδοντιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Νοσηλευτικής» του Εθνικού καιΚαποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

«Φαρµακευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου Πατρών.

«Κτηνιατρικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

«Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

«Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, «∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και «Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού» του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

«Σλαβικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και «Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

Οδηγός Μετεγγραφών: Μη αντίστοιχα τμήματα

«Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

«Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

«Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

«Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

«Κινηµατογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

«Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας» του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Στατιστικής» του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού ΠανεπιστηµίουΑθηνών.

«Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

«∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

«Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.

«Ψηφιακών Συστηµάτων» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.

«Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

«Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

«Μηχανικών Επιστήµης Υλικών» του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

«Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης» του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

«∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων» του Πανεπιστηµίου Πατρών (Αγρίνιο).

«∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστηµίου Πατρών (Αγρίνιο).

«Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

«Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξεινίων Χωρών» του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

«Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Εισαγωγική κατεύθυνση «Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών» του Τµήµατος «Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών» του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

«Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

«Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Επιστηµών της Θάλασσας» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Περιβάλλοντος» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

«Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

«Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας» του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

«Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας» του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

«Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

«Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

«Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

«Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

«Επιστήµης ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.

«Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.

«Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού» του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

Οδηγός Μετεγγραφών: Αντιστοιχίες ΤΕΙ

Για τις αντιστοιχίες των ΤΕΙ, μεταβείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερώνεστε από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, minedu.gov.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!