ΠΑΔΑ: ΠΜΣ Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία

της Ελευθερίας Χασάπη

Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας προκηρύσσεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Π.Μ.Σ) με τίτλο «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία», με στόχο την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα της Φυσικοθεραπείας. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται και για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με την απόκτηση συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 25/10/2021- 07/01/2022.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Υποψήφιοι και διαδικασία επιλογής

Αίτηση προς υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλλουν κάτοχοι του 1ου κύκλου σπουδών Φυσικοθεραπείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Αφού συνεκτιμηθούν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων για την υποψηφιότητα στο Πρόγραμμα, ακολουθούν 2 στάδια. Το πρώτο αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων, βάσει των στοιχείων που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας. Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη, εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Σύμφωνα με αυτή, θα κριθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας, καθώς επίσης η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις:

α) η πρώτη δόση των διδάκτρων (1000 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. και πριν την έναρξη των μαθημάτων

 β) η δεύτερη δόση των διδάκτρων (1000 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής

γ)η τρίτη δόση (1000 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής.

Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν φάκελο υποψηφιότητας στο γραφείο Μεταπτυχιακών σπουδών, στο κτήριο της κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.

Ο φάκελος μπορεί να αποστέλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΚΤΗΡΙΟ ΟΑΕΔ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11, ΑΙΓΑΛΕΩ 12243
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία

 • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Βεβαίωση Αγγλικής γλώσσας
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. είναι:

 • Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες
 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας
 • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε. Ε.
 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες

Περαιτέρω πληροφορίες

– στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ
– στην ηλεκτρονική διεύθυνση masterphys@uniwa.gr
– στο τηλέφωνο 210-5385117

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!