ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακό στη “Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές”

της Σταυρούλας Χωματά

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη «Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές» προκηρύσσεται από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Έως και τριάντα (30) συνολικά φοιτητές θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα. Ο ενδεικτικός αριθμός των δεκαπέντε (15) διαθέσιμων θέσεων θα μοιραστεί ανά ειδίκευση:

 1. Jazz Μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες,
 2. Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα.

Μουσική ΤεχνολογίαΕνδέχεται ωστόσο να αυξομειωθεί, ανάλογα με το εκδηλωμένο ενδιαφέρον των υποψηφίων στις υποβληθείσες αιτήσεις. Βασικό προαπαιτούμενο υποψηφίων: η επιτυχής -έως και τον Αύγουστο του 2022- ολοκλήρωση προπτυχιακού κύκλου σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και ομοταγούς πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η διάρκεια φοίτησης ανέρχεται στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, εντός των οποίων εμπεριέχεται και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 700 (επτακοσίων) ευρώ ανά εξάμηνο. Κατά την έναρξη των εξαμήνων, οι φοιτητές οφείλουν και να αποπληρώνουν το απαιτούμενο πόσο. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 17 Οκτωβρίου του 2022.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
 • Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, πληροφορίες για τις σπουδές, το επίπεδο γνώσεων Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία ή ερευνητική, καλλιτεχνική, επιστημονική δραστηριότητα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο-α πτυχίου-ων και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Επικυρωμένη βεβαίωση ισοδυναμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους υποψηφίους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 • Αποδεικτικά στοιχεία προγενέστερης επαγγελματικής εμπειρίας, ερευνητικής, καλλιτεχνικής δραστηριότητας του υποψηφίου (π.χ. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές).
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου C. Θετικά θα προσμετρηθούν τυχόν περαιτέρω γνώσεις άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών. Αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

Οι φάκελοι θα εξεταστούν υπό την προϋπόθεση ότι θα σταλούν πλήρεις.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως προς την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψιν τα εξής κριτήρια:

 • Μουσική ΤεχνολογίαΟ βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παραπάνω προϋπόθεσης, υποψήφιοι φοιτητές-τριες ενδέχεται να γίνουν δεκτοί, εφόσον διαθέτουν και δεύτερο προπτυχιακό πτυχίο, μεταπτυχιακού τίτλο σπουδών, ή διαπρεπές συγγραφικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ τομείς.
 • Η επίδοση των υποψηφίων σε γραπτές-θεωρητικές εξετάσεις στο αντικείμενο της ειδίκευσης του ενδιαφέροντος τους, με συνιστάμενη από το ΠΜΣ βιβλιογραφία.
 • Η αξιολόγηση ενός προσωπικού, ηλεκτρονικού φακέλου, στον οποίο, μέσω διάφορων εντολών, θα “αποτυπώνεται” ο βαθμός κατάκτησης του πεδίου της μουσικής τεχνολογίας εκ μέρους των υποψηφίων.
 • Η απόδοση των φοιτητών στην πρακτική (προφορική) άσκηση, παρουσία καθηγητών.
 • Η επίδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης, όπου και θα αξιολογηθεί, μέσα από ένα πρίσμα επιστημονικά μεθοδολογικό, ο τρόπος σκέψης και προσέγγισης θεμάτων σχετιζόμενων με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, αλλά και η συνάφεια των καλλιτεχνικών και επιστημονικών τους ενδιαφερόντων προς αυτό.

Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2022 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα).

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 727 7894, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): nflerianos@music.uoa.gr,  στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!