Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή 

της Ελευθερίας Χασάπη

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προκηρύσσεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή (Master in Education, 120 ECTS) και σχετίζεται με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Συγκεκριμένα για το έτος 2022-2023 θα γίνουν αποδεκτοί – κατ’ ανώτατο όριο- 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 

Δεδομένων των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών και της δυσκολίας ένταξης στην ευρύτερη κοινωνία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το ΠΜΣ επιδιώκει την εξειδίκευση των επιστημόνων σε διάφορες ειδικότητες για τα παιδιά και ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (ε.ε.α/α) και την βαθιά έρευνα στον Τομέα της Ειδικής Αγωγής. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α., ο σχεδιασμός, η εφαρμογή αλλά και η αξιολόγηση κατάλληλων παρεμβάσεων και συστημάτων υποστήριξης των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α .

ειδική αγωγή

Μεταπτυχιακό: εισακτέοι και φοίτηση

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα έχουν οι εν ενεργεία και πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων σχετικών με την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία κλπ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όπως έχουν επιτυχώς εξετασθεί σε 9 υποχρεωτικά μαθήματα (4 στο 1ο εξάμηνο, 4 στο 2ο εξάμηνο και 1 στο 3ο εξάμηνο), να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου και στο τελευταίο εξάμηνο να εκπονήσουν επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία, η οποία δεν απαιτεί φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος. Τα μαθήματα θα διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, τόσο δια ζώσης, όσο και εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα, κατά τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 • δύο διήμερους κύκλους διαλέξεων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος κατά Σαββατοκύριακα, 
 • ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, µε αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

ειδική αγωγή

 

Υποβολή αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και τα κάτωθι δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31η Μαΐου 2022 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά: 

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (μέσω του συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»).
 2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ (σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος /α δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσει φωτοτυπία του πτυχίου-διπλώματος του/της ή βεβαίωση περάτωσης των σπουδών του/της κατά την εγγραφή του/της στο Π.Μ.Σ., εφόσον επιλεγεί (βλ. στο Παράρτημα).
 4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1.
 7. Δήλωση με τα μαθήματα που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να μοριοδοτηθούν ως σχετικά με την ειδική αγωγή (για το πρότυπο βλ. στο Παράρτημα).
 8. Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο του εξωφύλλου (αν έχει εκπονηθεί).
 9. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων του/της υποψηφίου/ας σε πρακτικά συνεδρίων ή επιστημονικά περιοδικά (με σύστημα κριτών) ή βιβλίων ή μονογραφιών μόνο από εκδοτικό οίκο (εάν υπάρχουν).
 10. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν) (βλ. στο Παράρτημα).
 11. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με την εκπαίδευση (εάν υπάρχουν) (βλ. στο Παράρτημα). 
 12. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών (άλλο πτυχίο ΑΕΙ, Δ.Μ.Σ., Δ.Δ.Σ.) (εάν υπάρχουν).
 13. Αντίγραφα αποδεικτικών εθελοντικής εργασίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
 14. Αντίγραφα σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή (εάν υπάρχουν) στα οποία θα αναγράφονται οι ώρες παρακολούθησης. 
 15. Αντίγραφα ειδικών γνώσεων στην ειδική αγωγή (εάν υπάρχουν).

Δεν γίνονται δεκτά έγγραφα που στέλνονται με email ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο και δεν έχουν αναρτηθεί μαζί με την αίτηση. Τα προσόντα που δηλώνονται στην αίτηση δεν μοριοδοτούνται αν δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Εκτός των ανωτέρω αξιολογούνται και συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

 1. Τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν κατά την αίτησή τους (σε ποσοστό 70%).
 2. Η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (σε ποσοστό 30%). Η εν λόγω συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, σε καθορισμένο χρόνο, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. .

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., από όπου οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους μέριμνα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

Δίδακτρα μεταπτυχιακού

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.500,00 €, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

 •         1η δόση ύψους 1.000 € με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.
 •         2η δόση ύψους 750 € το α΄ εξάμηνο
 •         3η δόση ύψους 750 € με το β΄ εξάμηνο σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Σε περιπτώσεις μη εγγραφής, οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής, από το μεταπτυχιακό, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, για τους φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Υποτροφίες – Παροχές

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, χορηγεί υποτροφίες αποφοίτησης και αριστείας ύψους 1.000 και 2.000 ευρώ ετησίως, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί πόροι οικονομικής στήριξής του. Η υποτροφία αποφοίτησης, ύψους 1.000 ευρώ, απονέμεται στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Δ.Μ.Ε. του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο. Η υποτροφία αριστείας ύψους 2.000 ευρώ απονέμεται σε έναν/μία ή περισσότερους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος με ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες, ο προτεινόμενος φοιτητής, μπορεί να απευθυνθεί στην Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή». Η γραμματεία βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος. Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην  Ιστοσελίδα   όπως επίσης και στην προκήρυξη

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!