μετεγγραφές

Μετεγγραφές φοιτητών 2020: Διαδικασία και Αλλαγές

του Γιάννη Λαγού

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές/μετακινήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω της εφαρμογής (transfer.it.minedu.gov.gr) μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Μετεγγραφές: Γενικές Προϋποθέσεις

 1. Για τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε Τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου, είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
 2. Γενική προϋπόθεση για τις μετεγγραφές είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.
 3. Προϋπόθεση για μετεγγραφές φοιτητών στις κατηγορίες μετεγγραφής, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής.
 4. Γενική προϋπόθεση για μετακινήσεις φοιτητών σε Τμήματα ή Σχολές του ίδιου επιστημονικού πεδίου είναι να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα εν λόγω Τμήματα ή Σχολές.

Μετεγγραφές: Ορισμοί

 1. α) Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου.

β) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθμός μορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου. Ως «έτος συμμετοχής» στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση νοείται το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου ο αιτών μετεγγραφή φοιτητής εισήχθη σε Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

δ) Ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, που ορίζεται αφαιρώντας τον αριθμό των (2.750) μορίων.

ε) Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος.

στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν φορολογητέου εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος μετεγγραφή. Αυτοί αποτελούν τον ίδιο τον φοιτητή, τους γονείς του, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και τα αδέλφια κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαμοι, έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα και δεν είναι «εξαρτώμενα μέλη» ή του/της συζύγου, εφόσον ο αιτών φοιτητής είναι έγγαμος.

Αν οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο γονέων. Αν η επιμέλεια του φοιτητή έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, τότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνου αυτού. Εφόσον ο αιτών είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα.

Μετεγγραφές: Λόγοι αποκλεισμού

 1. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης.

β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου

γ) όσοι, με αίτηση τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι κατηγορίες:

 1. Τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,
 2. αλλοδαποί αλλογενείς,
 3. Υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς με δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.
 4. Υπότροφοι ομογενείς, αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση
 5. όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

ε). Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

Αριθμός μετεγγραφόμενων

1.Ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφόμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα.

2.Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

3.Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με σειρά προτίμησης, και εντός δύο το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει αρχικά εισαχθεί. 

Μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Οι αιτήσεις για μετεγγραφές μοριοδοτούνται βάσει των οικονομικών κριτηρίων ως εξής:

α) (6) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των (3.000) ευρώ

β) (4) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των (6.000) ευρώ,

γ)  (3) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των ευρώ (9.000)ευρώ,

δ) (2) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό (9.000,01) ευρώ έως το ποσό των (12.000) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Υπουργική Απόφαση 142413/2020 – ΦΕΚ 4617/Β/20-10-2020 και στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!