Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

των Χρήστου Μουστάκα, Ελευθερίας Χασάπη και Αντωνίας Γιαμαίου

Νέα μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει τα νέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η θεματολογία τους έχει ως εξής :

 • ΜΒΑ πλήρους φοίτησης (διάρκεια: 3 εξάμηνα)
 • ΜΒΑ TQM International πλήρους ή μερικής φοίτησης (διάρκεια: 3 εξάμηνα για πλήρη φοίτηση, 5 εξάμηνα για μερική φοίτηση)
 • ΜΒΑ-Tourism Management πλήρους φοίτησης (διάρκεια: 3 εξάμηνα)
 • Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ), (διάρκεια: 4 εξάμηνα)

Γενικές πληροφορίες των προγραμμάτων

Το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων φτάνει στα 8.800 ευρώ. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τρεις κατευθύνσεις:

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική, 
 • Μάρκετινγκ.

Πιο αναλυτικά, στα πρώτα δύο εξάμηνα, παρέχονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό μάθημα, ένα επιλογής και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, ανάλογα με την επιλογή του σπουδαστή.

Δικαιολογητικά για τα προγράμματα

Στα νέα αυτά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουν δικαίωμα φοίτησης όσοι κατέχουν τουλάχιστον ένα τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα).

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα και τα οποία πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος, είναι τα εξής:

 1. Συμπληρωμένη μια έντυπη αίτηση την οποία θα λάβει ο ενδιαφερόμενος  από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 3. Αναλυτική βαθμολογία από όλα τα έτη των προπτυχιακών σπουδών.
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου, εφόσον αυτός υπάρχει.
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Πτυχίο αγγλικής γλώσσας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα.
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη.
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
 •  ΜΟΝΟ για το Ε-ΜΒΑ είναι απαραίτητο μια βεβαίωση εργοδότη πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία να συμπληρώνει τρία χρόνια από την απόκτηση του πτυχίου. Ωστόσο, δεκτός μπορεί να γίνει και κάποιος με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
 1. Δύο (2) φωτογραφίες (μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες).
 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και αξιολόγηση

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από 1/3/2022 και είναι μέχρι 13/5/2022.

Όσοι επιθυμούν έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό έντυπο μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34.

Για να γίνει η διαδικασία της αξιολόγησης το γρηγορότερο δυνατόν, θα ήταν καλό η αίτηση να σταλεί ηλεκτρονικά. Όσοι δεν έχουν στείλει τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, έχουν την υποχρέωση  να τα παραδώσουν  στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν.

Τέλος, οι υποψήφιοι περνούν από από μία επιτροπή καθηγητών. Έπειτα, αυτοί θα κρίνουν αντικειμενικά αν ο υποψήφιος τηρεί τα κριτήρια που ορίζουν οι κανονισμοί σπουδών των ΠΜΣ.

Επικοινωνία σχετικά με τα προγράμματα

Για πληροφορίες και άλλα απαραίτητα έγγραφα, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν γραπτώς στις εξής διευθύνσεις:

Όλα τα παραπάνω είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο σύνδεσμο «Μεταπτυχιακές Σπουδές» ή μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Προκήρυξης. Ωστόσο, για περαιτέρω ευκολία είναι διαθέσιμα  τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και emails για αποστολή των αιτήσεων  και για διάθεση εντύπων.

Αναλυτικά,

 • για το πρόγραμμα ΜΒΑ: 210 4142115, 210 4142281 email: rzabeta@unipi.gr,
 • για το ΜΒΑ Tourism Management: 210 4142079, 210 4142281 email: litsanto@unipi.gr
 • για το πρόγραμμα MΒΑ ΤQM International: 210 4142103, 210 4142246 email: ealex@unipi.gr, και 
 • για το Executive MBA 210 4142112, 210 4142251 email: rouvali@unipi.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!