ΠαΠει: ΠΣΜ Ψηφιακός Πολιτισμός & Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

της Αντωνίας Γιαμαίου

Γενικές πληροφορίες

Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 1983 ως Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών. Το 1989 μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.). Το ΠΑ.ΠΕΙ έχει δέκα προπτυχιακά τμήματα σπουδών και παρέχει πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξειδίκευσης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» οργανώνεται και λειτουργεί το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η προκήρυξη αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Μαθήματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής.

Το ΠΣΜ απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» με τις εξής τρεις (3) Ειδικεύσεις / Κατευθύνσεις:

Ψηφιακός Πολιτισμός / Digital Culture (ΨΗΠΟΛ/DICUL) Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες / Smart Cities and Advanced Digital Technologies (ΕΞYΠΠΨΗΤ/SCIADT)
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (
IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες / Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies (IoT/IoTADT)

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων απαιτείται η παρακολούθηση πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσης κατεύθυνσης. Κάθε μάθημα έχει 6 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS. Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του ΠΜΣ, χορηγείται Δ.Μ.Σ. 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). To τρίτο εξάμηνο διατίθεται για τη εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Δίδακτρα

Το κόστος ανέρχεται στα 4.500 εύρω (1.500 €/εξάμηνο και προκαταβάλλονται σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός Οκτωβρίου 2021 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 11 Οκτωβρίου 2021.

Προϋποθέσεις

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (Πληροφορική, Πολιτισμό και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Αρχαιολογία και Αρχιτεκτονική στις Νομικές Επιστήμες, Χωροταξικό Σχεδιασμό, στις σύγχρονες Τεχνολογίες).

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής είναι ο βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. Βαθμολογίας (25%), το είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (25%), οι συστατικές επιστολές (10%),
η γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%) , τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα (5%) και η συνέντευξη (30%).

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στην γραμματεία του Π.Μ.Σ., καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον διαδικτυακό τόπο: http://www.cs.unipi.gr/registration/dicul.php.

Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες».

Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
  2. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν.
  3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
  4. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου (προαιρετικά).
  5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου (προαιρετικά).
  6. Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου (προαιρετικά).
  7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
  8. Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
  9. Δύο Συστατικές Επιστολές (Μπορούν να σταλούν απευθείας στη Γραμματεία ή μέσω email).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μεταπτυχιακού “Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες” ή να επικοινωνήσετε μέσω email dcsciot@unipi.gr ή τηλεφωνικά 210–4142451.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!