ΑΠΘ: Μεταπτυχιακό στη Δερματοσκόπηση

του Χρήστου Καραβασίλη

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δερματοσκόπηση» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2022.

Σημαντικές πληροφορίες

μεταπτυχιακό δερματοσκόπησηΣτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δερματοσκόπηση» θα γίνουν δεκτοί σαράντα (40) πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, ανάλογα µε τις επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ειδικευμένοι ή να ειδικεύονται στη στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία, ή τουλάχιστον να είναι απόφοιτοι Ιατρικής σε αναμονή για ειδίκευση στην στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία.

Προθεσμίες και δίδακτρα 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 01/06/2022 έως και 20/07/2022 την αίτηση συμμετοχής (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής), αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση e-mail: mariatsi@auth.gr (με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ- Ονοματεπώνυμο»).

Οι συνεντεύξεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου και ακολούθως θα ολοκληρωθεί η επιλογή των εισακτέων. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500) και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄ εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικών Πανεπιστημίων συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 4. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος, είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2.
 5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή με τη Δερματοσκόπηση.
 6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Η επιλογή γίνεται με βάση την αξιολόγηση του συνόλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφίων

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:

 • ο βαθμός πτυχίου,
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορική Διατριβή,
 • η προφορική συνέντευξη,
 • οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια,
 • οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια,
 • οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά,
 • οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά,
 • η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα,
 • η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, και
 • η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικότερα προσόντα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό στη Δερματοσκόπηση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

 • στο e-mail: mariatsi@auth.gr
 • στο τηλέφωνο: 2310 992262, τις εργάσιμες ημέρες από 11.00-13.00

Μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη του ΠΜΣ κάνοντας κλικ εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!