Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μεταπτυχιακό στη Βιοηθική

του Χρήστου Μουστάκα

Τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ προκηρύσσουν την εισαγωγή φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του διετούς Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΒΙΟΗΘΙΚΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Γενικές πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό στη Βιοηθική

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλούσια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στον τομέα της Βιοηθικής με έμφαση στη διεπιστημονικότητα. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. “Βιοηθική” παραδίδονται στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, ενώ προβλέπεται εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) και στα οκτώ (8) εξάμηνα (μερική φοίτηση), ενώ για την πλήρη φοίτηση προβλέπεται και μέγιστη παράταση ενός (1) έτους για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, όμως παρέχεται σε εργαζομένους η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησής τους.

Δίδακτρα και εισακτέοι

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μεταπτυχιακό Βιοηθική

Δεν προβλέπονται δίδακτρα για το εν λόγω μεταπτυχιακό. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων είναι είκοσι (20) σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, από όλα τα πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής και τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα του εξωτερικού. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές που πρόκειται να περατώσουν τις σπουδές τους πριν από τη έναρξη του προγράμματος.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας από την Πέμπτη 10 Μαρτίου έως την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα, χρειάζονται:

 1. Για πτυχιούχους:
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων),
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, όπου αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

     Για τελειόφοιτους:

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων,
 • Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει).
 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 2000 χαρακτήρες), η οποία συμπληρώνεται μέσα στην πλατφόρμα και στην οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναφέρουν τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους, καθώς και τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος «ΒΙΟΗΘΙΚΗ».
 3. Πιστοποιητικά κατοχής αγγλικής γλώσσας.
 4. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 5. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν από τους συντάκτες και όχι από τους ενδιαφερόμενους.
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου.

Συστατικές επιστολές

Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται αποκλειστικά από τους συντάκτες τους με την εφαρμογή υποβολής αιτήσεων, ύστερα από την οριστική υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, την οποία πρόκειται να ακολουθήσει σχετική πρόσκληση στα αναγραφόμενα από τον υποψήφιο ονόματα. Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • τη διεύθυνση email του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης,
 • την ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη της συστατικής επιστολής.

Η προθεσμία υποβολής των συστατικών επιστολών είναι η 25η Μαΐου 2022.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη επιστημονικού ενδιαφέροντος για τη διαπίστωση των κινήτρων τους για τη συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και της επιστημονικής τους επάρκειας σχετικά με τη Βιοηθική.

Τα κριτήρια που θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή είναι τα εξής:

 • το αποτέλεσμα της συνέντευξης,
 • ο βαθμός Πτυχίου,
 • ο βαθμός επιτυχίας σε συναφή με το Πρόγραμμα μαθήματα,
 • η άρτια γνώση της αγγλικής (Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας, δίπλωμα επάρκειας διδασκαλίας της αγγλικής σε επίπεδο C2 ή πτυχίο/μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, στο οποίο γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, καθώς και από ανάλογου κύρους πτυχία ή διπλώματα. Εφόσον τα πιστοποιητικά που έχουν υποβληθεί δεν πιστοποιούν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ο υποψήφιος θα εξεταστεί στη διάρκεια της συνέντευξης με ανάγνωση αγγλικών κειμένων και με απόδοσή τους στα ελληνικά)
 • προηγούμενη εμπειρία,
 • δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες,
 • συστατικές επιστολές.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ λεπτομέρειες για το χρόνο και την πλατφόρμα θα δοθούν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μέσω email.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!