Υποτροφία Χρηστίδη: Μεταπτυχιακό στην Γλωσσολογία

του Δημήτρη Δερμιτζάκη

Μέρος της δωρεάς της Λευκοθέας Χρηστίδη εις μνήμην του γλωσσολόγου Αναστάσιου Φοίβου Χρηστίδη (1946-2004) θα διατεθούν για μία (1) υποτροφία αποφοίτου του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ. Η εν λόγω υποτροφία για μεταπτυχιακό στην Γλωσσολογία αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με ειδίκευση και κατεύθυνση τη Θεωρητική Γλωσσολογία. Η διάρκειά της θα είναι για δύο (2) έτη.

Προϋποθέσεις

 • Η ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή.
 • Η ηλικία έως και τριάντα έξι (36) έτη.
 • Δήλωση χαμηλού εισοδήματος.
 • Ελάχιστος βαθμός του 6.50 (Λίαν Καλώς).

Για την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την προκύρηξη, καλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 02/04/2021 αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Έπειτα να μεταβούν αυτοπροσώπως στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) , με συμπληρωμένη την αίτηση. Εναλλακτικά μπορούν να την αποστείλλουν ταχυδρομικά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω.

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, από την οποία θα προκύπτει, ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του/της υποψηφίου/ιας ή βεβαίωση του Τμήματος φοίτησης, ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του/της.
 • Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησης ότι έχει γίνει δεκτός/ή και φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., για ειδίκευση στη Γλωσσολογία και κατεύθυνση τη Θεωρητική Γλωσσολογία.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από την οποία θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του ιδίου του/της υποψηφίου/ιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.
 • Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 • Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020 με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019.
 • Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους)
 • Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.web.auth.gr ): α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!