Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου

ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακό «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου»

της Σταυρούλας Χωματά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κοινωνική Θεολογία και τις Επιστήμες του Ανθρώπου» (M.A. in Social Theology) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής προκηρύσσεται από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σημαντικές Πληροφορίες

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κατά τα τέλη του Φεβρουαρίου/ αρχές Μαρτίου 2023, δηλαδή ξεκινώντας από το εαρινό εξάμηνο. Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/φοιτητριών κατ’ ανώτατο όριο στους εξήντα (60). Τα δίδακτρα ανέρχονται στο χρηματικό πόσο των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, με προβλεπόμενες -φυσικά- εξαιρέσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν μία (1) εκ των τριών ακόλουθων Ειδικεύσεων:

 1. Αξιολογική Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική.
 2. Επικοινωνιακή Θεολογία, Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Συμβουλευτική.
 3. Κανονικό Δίκαιο.

Δικαιούχοι υποψήφιοι

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχουν:

 • Κάτοχοι προπτυχιακού οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγούς, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρύματος του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΑΤΕΙ παρεμφερούς επιστημονικού πεδίου.
 • Υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, ή άλλων αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών κοινωφελών ιδρυμάτων.
 • Αλλοδαποί υποψήφιοι που προσκομίσουν πιστοποιητικό-αποδεικτικό έγγραφο του ικανοποιητικού βαθμού κατάκτησης εκ μέρους τους της ελληνικής γλώσσας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Συμμετοχής (https://eprotocol.uoa.gr/)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (Για περιπτώσεις υποψηφίων όπου εκκρεμεί η ορκωμοσία).
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας. (Τόσο ο βαθμός Πτυχίου, όσο και ο μέσος όρος προπτυχιακών μαθημάτων, σχετιζόμενων με το αντικείμενο του ΠΜΣ, συμπεριλαμβανόμενης της Διπλωματικής Εργασίας, θα ληφθούν υπόψιν κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων).
 5. Τεκμήρια επαγγελματικής, εκδοτικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (Αν υπάρχουν).
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον μίας κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. (Η γνώση περισσότερων από μια ευρωπαϊκών γλωσσών θα ληφθεί υπόψιν).
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 8. Συστατικές Επιστολές, ιδιαίτερα όσες προέρχονται από μέλη του ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, τα οποία διδάσκουν στη θεματική ενότητα του ΠΜΣ, αν υπάρχουν, θα προσμετρηθούν θετικά.
 9. Πιστοποιητικό-τεκμήριο της καλής εξοικείωσης του υποψηφίου με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
 10. Πιστοποιητικό της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους.
 11. Συστατική Επιτολή από μέλος ΔΕΠ του τμήματος που διδάσκει κάποιο αντικείμενο σχετικό με το μεταπτυχιακό.
 12. Τυχόν άλλες συστατικές επιστολές

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η ενεργή περίοδος των αιτήσεων, αρχής γενομένης από τις 19 Σεπτέμβρη, θα διαρκέσει έως και τις 20 Νοεμβρίου. Η αίτηση, συνοδεία των υπόλοιπων εγγράφων, θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr/.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή μέσω Viber στα 2107275823, 6946303954, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο matheology@soctheol.uoa.gr, ή να δείτε την ιστοσελίδα στο https://matheology.soctheol.uoa.gr/.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε, σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!