Γλωσσολογία

Πανεπιστήμιο Κρήτης: ΜΠΣ στη Γλωσσολογία

του Δήμου Αναγνώστου

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι η γλωσσολογία. Το τμήμα της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί, κατόπιν εξετάσεων έως και 13 πτυχιούχους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Γλωσσολογία” που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών( ΔΜΣ)

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας από 1/11/2020 έως και 15/12/2020. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν να μην παραλείψουν να προβούν στην αίτηση εντός της προθεσμίας.

Δικαιολογητικά

1) Αντίγραφο του πτυχίου ή σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει ακόμα ορκιστεί και βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένος βαθμός πτυχίου.

-Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση.

2) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων

3) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα και ενδεχόμενη επαγγελματική ή και ερευνητική εμπειρία της/του υποψηφίου/ιας

4) Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2. Αν δεν κατατεθεί τίτλος γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

5) Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων( 500-1000 λέξεων)

6) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς υποψηφίους/ιες

7) Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία ( δημοσιεύσεις, βραβεία, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες), που ο/η υποψήφιος/α κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης του/της

8) Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ες υποψηφίους/ιες

Τα αντίγραφα των παραπάνω απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στην απαραίτητη μορφή που είναι προκαθορισμένη από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι συστατικές επιστολές θα επισυνάπτονται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που τέθηκαν παραπάνω.

Εξέταση

Και η γραπτή και η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

– Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 18/1/2021 και από τις 11:30 π.μ έως τις 14:30 μ.μ.
– Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει αργότερα την ίδια μέρα ή την επόμενη. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά την διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

-Η φοίτηση είναι δωρεάν, αρχίζει το Φεβρουάριο 2021, έχει ελάχιστη διάρκεια 4 εξαμήνων ενώ προβλέπονται ως δυνατότητα, η μερική φοίτηση και η αναστολή φοίτησης. Η παρακολούθηση μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Παρουσιάζεται μια εξαιρετική ευκαιρία να αποκτήσουν οι επίδοξοι υποψήφιοι την δυνατότητα απόκτησης ενός εξαιρετικού μεταπτυχιακού προγράμματος που θα τους βοηθήσει να εξειδικευτούν στη Γλωσσολογία.

Καλή επιτυχία !!

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!