Υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές

της  Μαρίας Λεβαντή

Προκήρυξη

Το κληροδότημα ”ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ” χορηγεί με επιλογή τέσσερις (04) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Α.Ε.Ι. για ένα (1) έτος.

Προϋποθέσεις για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές:

Για τη χορήγηση της υποτροφίας πρέπει οι υποψήφιοι να πληρούν τι εξής προϋποθέσεις:

  1. Πτυχίο Θετικών Επιστημών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» των παρακάτω Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αθήνας:

i) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολή Χημικών Μηχανικών

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

ii) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος με τρία (3) τμήματα:

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

  • Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης με δύο (2) τμήματα

Βιοτεχνολογίας

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

iii) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Θετικών Επιστημών με επτά (7) τμήματα:

Φυσικής

Χημείας

Μαθηματικών

Βιολογίας

Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.

iv) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας με δύο (2) τμήματα:

Πληροφορικής

Στατιστικής

v) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

  • Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών με δύο (2) τμήματα:

Οικιακής Οικονομίας

Οικολογίας & Γεωγραφίας

  • Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας με ένα (1) τμήμα:

Πληροφορικής και Τηλεματικής

  1. Ηλικία έως 36 ετών.
  2. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού.

Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός των προπτυχιακών σπουδών.

Χρηματικό Ποσό Υποτροφίας

Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ξεκινάει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-22 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές

Προϋπόθεση για την υποτροφία είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου των μεταπτυχιακών σπουδών του υποτρόφου.

Δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και προηγούμενη υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για τον ίδιο κύκλο σπουδών, για τον οποίο αιτούνται την χορηγία, από το κληροδότημα ”ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ” ή από άλλο κληροδότημα.

 Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, από την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς του Taxisnet.

Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τα βήματα: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Το είδος της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠΟΙΚ».
β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».
γ) Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.
δ) Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet.
ε) Τον Αριθμό Μητρώου προπτυχιακών σπουδών του φοιτητή.
στ) Τη Σχολή/Τμήμα αποφοίτησης ημεδαπού πανεπιστημίου.
ζ) Το βαθμό πτυχίου.
η) Την καταγωγή.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται :

α) είτε ηλεκτρονικά,
β) είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 Μαρούσι.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία διαπιστώνεται:

α) η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου, και

β) η καταγωγή του υποψηφίου.

2. Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου.

4. Βεβαίωση του ημεδαπού Α.Ε.Ι. περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών

5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει λάβει ούτε λαμβάνει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και προηγούμενα υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για τον ίδιο κύκλο σπουδών.

Διαδικασία Επιλογής

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων δημιουργείται πίνακας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου τους, προηγουμένων των πτυχιούχων των ημεδαπών Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών. Ο πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι επιτυχόντες  οι οποίοι διαπιστώνεται ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της υποτροφίας, διορίζονται υπότροφοι με Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για Αναλυτικότερες Πληροφορίες ανατρέξτε εδώ:

Προκήρυξη

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!