ΔΠΘ: Μεθοδολογία για την αντιμετώπιση της Νεφρικής Ανεπάρκειας

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προκήρυξε 25 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο πρόγραμμα με τίτλο: «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας» ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Γενικές πληροφορίες

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS) .

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται:

 • η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται και στα τρία εξάμηνα σπουδών και
 • η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (25 ECTS) κατά το τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου σπουδών.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακά και διά ζώσης σε εντατικές ενότητες, μία φορά τον μήνα από Παρασκευή έως Κυριακή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Αίτηση συμμετοχής από τον σύνδεσμο ΕΔΩ,
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας υποψηφίου,
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι αναμένεται η αποφοίτησή του έως την εγγραφή του στο ΠΜΣ,
 4. Αναγνώριση πτυχίου σε περίπτωση τίτλου σπουδών από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής,
 5. Αναλυτική βαθμολογία – Παράρτημα Διπλώματος,
 6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επαγγελματική, ερευνητική και επιστημονική εμπειρία),
 7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής ή Υπεύθυνη Δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί σε προφορική εξέταση),
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές,

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους γίνεται ηλεκτρονικά (email) στη διεύθυνση duthnephrol@gmail.com με θέμα:

Αίτηση του/ της «Ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας» ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ 4ος κύκλος.

Μεθοδολογία της Νεφρικής Ανεπάρκειας

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής επιλογής εισακτέων.

Για την επιλογή των υποψηφίων επομένως θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου,
 • Αναλυτική βαθμολογία σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων,
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
 • Επίδοση στην πτυχιακή,
 • Συστατικές επιστολές,
 • Επαρκής γνώση αγγλικής,
 • Συνέντευξη

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Τα δίδακτρα για την φοίτηση στο πρόγραμμα ανέρχονται σε 2500 ευρώ, η καταβολή των οποίων πραγματοποιείται σε 4 δόσεις:

 • Εγγραφή: 700 €
 • Α’ εξάμηνο: 600 €
 • Β’ εξάμηνο: 600 €
 • Γ’ εξάμηνο: 600 €

Κάθε δόση καταβάλλεται στην έναρξη κάθε εξαμήνου

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://nephrol.med.duth.gr/.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!