Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Λογιστική και Ελεγκτική

της Αρτέμιδος Βενιέρη 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρέχει θέσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 6647/τ. B’/31-12-2021) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» («MSc in Accounting and Auditing»)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση των φοιτητών στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής.

Στόχοι του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική»

Οι περαιτέρω στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

 • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, ώστε να στελεχώνουν οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες καθώς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
 • Έναν ακόμα στόχο αποτελεί η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής μέσο της συγγραφής διπλωματικών εργασιών, μελετών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, συγγραμμάτων καθώς και της εκπόνησης ευρωπαϊκών/εθνικών προγραμμάτων.
 • Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, με στόχο την προώθηση της γνώσης, αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Λογιστική και Ελεγκτική

Κατάλληλοι υποψήφιοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική και Ελεγκτική απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι μόνο, σε πτυχιούχους τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/ και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 3 εξάμηνα, από τα οποία το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, για όσους φοιτητές το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατοτητα να λειτουργήσει ένα Τμήμα και δια ζώσης.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2023 και θα πραγματοποιούνται δύο ημέρες την εβδομάδα, Παρασκευή μετά τις 17:00 και Σάββατο μετά τις 9:00.

Δίδακτρα

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως  σαράντα (40) φοιτητές ανά τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, θα ακολουθηθεί ό,τι προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.900€ με δυνατότητα τμηματικής καταβολής του ποσού. Να διευκρινιστεί πως σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ήδη πληρωτέο ποσό δεν επιστρέφεται.

Επιπλέον, από τα τέλη φοίτησης μπορούν να απαλλαχθούν οι φοιτητές του ΠΜΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 86, Ν.4957/22).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 1. Αίτηση συμπληρωμένη
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά προαιρετικά: 

 1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε από τον επαγγελματικό χώρο.
 2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου B2 ( Lower) , είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής.
 3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
 4. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Αξιολόγηση υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων στο πρόγραμμα εκτελείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής με βάση τα παρακάτω κριτήρια (σε κλίμακα από 0 μέχρι 100) :

 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών π.χ. βαθμός πτυχίου 8 ισοδυναμεί με 8 μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.
 • Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Μέγιστος αριθμός μορίων 5.

-0 μαθήματα = 0 μόρια

-1 έως 3 μαθήματα = 2 μόρια

-4 και άνω μαθήματα = 5 μόρια

 • Αποδεδειγμένη Επαγγελματική προϋπηρεσία σχετική με το ευρύτερο αντικείμενο του ΜΠΣ. Μέγιστος αριθμός μορίων 30.

-0 μήνες = 0 μόρια

-Έως 2 μήνες = 2 μόρια

-Πάνω από 2 μήνες έως και 12 μήνες = 10 μόρια

-Πάνω από 12 μήνες έως και 36 μήνες = 20 μόρια

-Πάνω από 36 μήνες = 30 μόρια

 • Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά). Μέγιστος αριθμός μορίων 10.

-Επαρκής γνώση (Lower ή αντίστοιχο του Lower) 5 μόρια

-Άριστη γνώση (Proficiency ή αντίστοιχο του Proficiency) 10 μόρια

 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή διεθνή συνέδρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 25.

1 δημοσίευση = 10 μόρια

2 και άνω δημοσιεύσεις = 25 μόρια

 • Δεύτερο πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 10 μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.
 • Δεύτερο μεταπτυχιακό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 10 μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας υποβάλλονται: α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις διευθύνσεις: msaudit@uowm.gr ή mscauditing@gmail.com και β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΠΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Οι αιτήσεις ανοίγουν στις 01 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022 (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο).

Πληροφορίες γραμματείας του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική»:

Ώρες λειτουργίας: 9:00 – 13:00

Τηλέφωνο: 6970379495

E-mail: msaudit@uowm.gr, mscauditing@gmail.com

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική».

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!