Α.Π.Θ.: “Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας”

της Νάντιας Βαβουράκη

Το τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με διάρκεια 3 εξάμηνα διατίθενται 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, εκ των οποίων διαμοιράζονται ισόποσα στις εξής κατευθύνσεις:

 • Πρόληψη και Δημόσια Υγεία
 • Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Περισσότερα για το μεταπτυχιακό

Η έναρξη των μαθήματων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2022. Το κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 3.500 ευρώ που καταβάλλονται σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση των δύο (2.000 €) χιλιάδων ευρώ κατά την εγγραφή και η δεύτερη δόση των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) κατά την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου. Η διδασκαλία γίνεται τόσο διά ζώσης όσο και εξ΄ αποστάσεως.

Συνολικά δίνονται 90 ECTS για το παρόν μεταπτυχιακό. 

Προαπαιτούμενα

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ είναι:

 1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας από ελληνικά ΑΕΙ ή αναγνωσμένα ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού
 2. Απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινωνική Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας.
 3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής ή της αξιολόγησης της ποιότητας στην φροντίδα υγείας.
 4. Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., το οποίο οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν και είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό  (διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού).
 2. Αντίγραφο πτυχίου από την Ελλάδα ή πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
 3. Πλήρες βιογραφικό
 4. Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται από δίπλωμα επάρκειας Β2 ή αγγλόφωνες σπουδές Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
 5. Αποδεικτικά τυχόν έρευνας ή συγγραφικής δραστηριότητας, συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, καθώς και επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το πεδίο ειδίκευσης.
 6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Επιλογή υποψηφίων

Η ανάδειξη των εισακτέων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του μεταπτυχιακού. Εκεί θα αξιολογηθούν τα προσόντα του κάθε υποψηφίου, ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν. Σε δεύτερη φάση, οι εισακτέοι θα περάσουν από προφορική συνέντευξη.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 14 και Πέμπτη 15 Σεπτέμβριου 2022, δια ζώσης ή διαδικτυακά. Μετά θα ανακοινωθούν οι τελικοί εισακτέοι.

Προθεσμίες και δίδακτρα

Κοινωνική - Προληπτική ΙατρικήΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 01/06/2022 έως και 25/07/2022 την αίτηση  συμμετοχής, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα εδώ, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση e-mail: msc-phqc@med.auth.gr (με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ Ονοματεπώνυμο»).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!