Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: ΠΜΣ “Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης”

του Χρήστου Καραβασίλη

To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει την έναρξη του Διιδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο “Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, ο υποψήφιος γίνεται κάτοχος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης». Για φέτος, ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 50 φοιτητές. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στην Αθήνα.

Κοινωνική Καινοτομία

και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εξειδίκευση σε διάφορες ειδικότητες και θέματα. Ειδικότερα, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ακαδημαϊκά αντικείμενα σχετικά με την Κοινωνική Καινοτομία (κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία, συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, θεσμική συγκρότηση και λειτουργία, νεοφυείς επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες) και των Στρατηγικών της Ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, διαρθρωτικής, πολιτισμικής, ατομικής) σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό που εναρμονίζει και συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, ενώ μάλιστα προσφέρει όλα τα εφόδια που χρειάζονται οι φοιτητές για να προχωρήσουν με επιτυχία στον επαγγελματικό στίβο.

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα αρχίσουν στις 4 Μαρτίου 2022.  Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και ενόψει των έκτακτων υγειονομικών μέτρων κατά του κορωνοϊού, τουλάχιστον το 35% των μαθημάτων θα γίνουν εξ αποστάσεως.

Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Διάρκεια προγράμματος

Η χρονική διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος “Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης” είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, μέσα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές δύνανται να αιτηθούν παράταση ακόμα ενός εξαμήνου, σε περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω διάστημα για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί όλοι οι απόφοιτοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που καθίστανται πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2022. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η πιστοποιημένη, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όσοι δε διαθέτουν πιστοποίηση αγγλικών, υπόκεινται σε μια διαδικασία αξιολόγησης γλωσσομάθειας, κατά την οποία θα εξεταστούν σε ακαδημαϊκό λεξιλόγιο – ως επί το πλείστον σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων του ανέρχεται στα 2.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Κοινωνική ΚαινοτομίαΤα δίδακτρα καταβάλλονται με τον εξής τρόπο:

 • 1η δόση: 800 € (κατά την εγγραφή του φοιτητή στο ΔΠΜΣ)
 • 2η δόση: 800 € (έως 30.06.2022)
 • 3η δόση: 900 € (έως 30.11.2022)

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή διδάκτρων

Οι φοιτητές με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια δύνανται να απαλλαχθούν από τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού. Υπενθυμίζεται ότι όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δε δικαιούνται απαλλαγή.

Ειδικότερα, για να θεωρηθεί κάποιος φοιτητές επιλέξιμος, το ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100%, ενώ το οικογενειακό εισόδημα το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι φοιτητές που απαλλάσσονται από τα δίδακτρα πρέπει να αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 30% του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι, θα επιλεχθούν με βάση κατάταξης και συγκεκριμένα με βάση αυτούς με το χαμηλότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των επιτυχόντων στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι φοιτητές υποχρεούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Φεβρουαρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή να το εκτυπώνουν απευθείας από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 2. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
 3. Αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει
 4. Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Δεκτό γίνεται και πιστοποιητικό TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 75 για το σύνολο και 21 για Reading.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη.
 6. Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 8. Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος, που θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο Τμήμα σε συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του (500 λέξεις)
 9. Αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού, εφόσον υπάρχει.
 10. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (μέγιστος αριθμός: 4 πιστοποιητικά)
 11. Δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων (μέγιστος αριθμός: 4)
 12. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).

Σε περίπτωση μη ηλεκτρονική υποβολής της αίτησης, όσον αφορά τους αριθμούς 7, 8 και 11, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD.

Χρονοδιάγραμμα επιλογής

Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Ειδικότερα, κατά το διάστημα 22-23 Φεβρουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων.

Κατά το διήμερο 25 και 26 Φεβρουαρίου 2022 θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Για όσους δεν δύνανται να προσκομίσουν αποδεικτικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας, η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί την 25η Φεβρουαρίου 2022.

Τέλος, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την 28 Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Επιλογή των υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας καλύπτει το 70% της συνολικής βαθμολογίας, ενώ το υπόλοιπο 30% καθορίζεται από την προσωπική συνέντευξη.

Τρόποι αποστολής φακέλων υποψηφιότητας

 1. Συμπλήρωση της online αίτησης του μέσω της εξής ηλεκτρονικής πλατφόρμας: http://dsep.uop.gr/si-pms
 2. Αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, Κόρινθος)
 3. Ταχυδρομική αποστολή με συστημένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!