Κλιματική Κρίση

ΠΑΠΕΙ: “Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών”

της Νάντιας Βαβουράκη

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά ιδρύθηκε το 1938 και περιλαμβάνει οικονομικές σχολές. Συγκεκριμένα, απαρτίζεται από τη σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, τη σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, τη σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, και τη σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Μεταπτυχιακό

Το μεταπτυχιακό με τίτλο  «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ξεκίνησε το 2020 από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, και ανανεώθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

Το φετινό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022 ενώ θα διαρκέσει 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο θα αφιερωθεί στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία, εάν συνεχίσουν τα μέτρα της πανδημίας, θα γίνει εξ-αποστάσεως.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900) ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Βάσει νομοθεσίας, το 30% των φοιτητών έχει δικαίωμα να απαλλαγεί εν όλω της καταβολής των τελών φοίτησης, πάντα σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια του προγράμματος.

Επιλογή φοιτητών

Στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί οι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της χώρας ή Πανεπιστημίων της ίδιας σειράς, του εξωτερικού.

Η επιτροπή καθηγητών θα επιλέξει ανάμεσα σε υποψηφίους, με αντικειμενικά κριτήρια και έπειτα θα πραγματοποιηθούν προσωπικές συνεντεύξεις.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 • Τίτλοι Σπουδών.
 • Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας.
 • Συστατικές επιστολές.
 • Συνέντευξη.

Κλιματική Κρίση

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) που βεβαιώνουν την αποφοίτηση του φοιτητή
 • Αναλυτική βαθμολογία (για κάθε τίτλο σπουδών)
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για κατόχους τίτλων σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψήφιους)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 • 2 συστατικές επιστολές
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας( και των δύο όψεων )
 • 1 φωτογραφία του υποψηφίου

Προθεσμία

Η ημέρα έναρξης των αιτήσεων είναι η 18η Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση, η οποία βρίσκεται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης μεταπτυχιακών «Αρίστυλλος», την οποία είτε να υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: maniatis@unipi.gr, είτε  να την εκτυπώσουν και να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή.

Προσοχή! 

Οι αιτήσεις οφείλουν να είναι σε μορφή αρχείου ms- Word, ή χειρόγραφα.

Εάν οι υποψήφιοι διαπιστώσουν κάποια αδυναμία κατά την διαδικασία επισύναψης δικαιολογητικών, έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν στην γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση: Ανδρούτσου 150, (3ος όροφος, γραφείο 306), 18532, Πειραιάς.

Μπορούν επίσης να έρθουν σε επικοινωνία τηλεφωνικά

 • 210 4142772 ή 6949976800

ή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • maniatis@unipi.gr, ή MSc_Climate_ICT@unipi.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!