κληροδότημα Τριανταφυλλίδη

Κληροδότημα Τριανταφυλλίδη: 5 υποτροφίες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

της Έλενας Νάστου

Το κληροδότημα Τριανταφυλλίδη χορηγεί 5 υποτροφίες, για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα έτος.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να είναι απόφοιτοι ελληνικού πανεπιστημίου (ΑΕΙ) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Δίνεται προτεραιότητα σε πτυχιούχους Γεωργικών και Κτηνιατρικών σχολών.
 2. Να έχουν καταγωγή από την Πελοπόννησο.
 3. Να είναι έως 36 ετών.
 4. Να έχουν εγγραφεί σε πρόγραμμα σπουδών Δεύτερου ή Τρίτου Κύκλου σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από επίσημο φορέα της χώρας μας (ΔΟΑΤΑΠ).
 5. Βαθμός πτυχίου Πρώτου Κύκλου σπουδών.

Η υποτροφία αφορά μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και διαρκεί μέχρι 1 έτος, αναλόγως το πρόγραμμα σπουδών. Η χορηγία ανά μήνα ανέρχεται στα 700 ευρώ. Για τις περιπτώσεις σπουδών εξ αποστάσεως σε σχολές του εξωτερικού η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Η καταβολή για τις 5 υποτροφίες απαιτεί επάρκεια εσόδων του κληροδοτήματος καθώς και την διαπίστωση της καλής προόδου των υπότροφων στις μεταπτυχιακές σπουδές τους.

Κληροδότημα Τριανταφυλλίδη: Πως γίνονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις καταβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς του Taxisnet από την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 έως και το Σάββατο 7 Αυγούστου. Αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους από το Taxisnet, θα πρέπει να επιλέξουν τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Τύπος Αίτησης (Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠΟΙΚ).
 2. Είδος Προκήρυξης (Χορήγηση Υποτροφιών, Οικονομικών Ενισχύσεων & Βραβείων Λόγω Σπουδών).
 3. Θέμα Προκήρυξης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 4. Διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνο αν αυτά είναι διαφορετικά από αυτά που έχουν δηλωθεί στο λογαριασμό Taxisnet.
 5. Αριθμός Μητρώου προπτυχιακών σπουδών.
 6. Σχολή/Τμήμα αποφοίτησης Ελληνικού Πανεπιστημίου.
 7. Βαθμός πτυχίου.
 8. Καταγωγή.
 9. Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Μετά την υποβολή ο αιτών/-ούσα μπορεί να εκτυπώσει την αίτηση όπου θα αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός αίτησης και η ημερομηνία υποβολής της. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να στείλουν ταχυδρομικώς συστημένη έντυπη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς την Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37-15180 Μαρούσι.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του ενδιαφερομένου όπου φαίνονται η ηλικία, η καταγωγή (η οποία θα πρέπει να είναι ελληνική βάση των προϋποθέσεων της προκήρυξης) και η καταγωγή (τόπος γέννησης).
 2. Αντίγραφο πτυχίου Πρώτου κύκλου σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
 3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο βαθμός πτυχίου.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν έχει λάβει άλλη υποτροφία για το τρέχον έτος και προηγούμενα και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από δικαίωμα υποτροφίας η οποία του είχε χορηγηθεί στο παρελθόν.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο του εξωτερικού αλλά δεν έχουν ακόμη τα έγγραφα τους επικυρωμένα για την γνησιότητα τους από το Προξενείο θα χρειαστεί να έχουν και βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού  καθώς και μετάφραση της από τον αρμόδιο φορέα.

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής;

Μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων δημιουργείται πίνακας των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά των βαθμών πτυχίων τους ενώ θα έχει δοθεί προτεραιότητα σε πτυχία Γεωργικών και Κτηνιατρικών σχολών της ημεδαπής. Ο πίνακας θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η προκήρυξη και έχουν προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά και των οποίων οι βαθμοί πτυχίου θα είναι οι υψηλότεροι θα οριστούν υπότροφοι με Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η υποβολή ένστασης μπορεί να γίνει εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε την τελευταία ανάρτηση του πίνακα κατάταξης. Οι ενιστάμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους είτε στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!