Κληροδότημα Ιμβριώτη: Υποτροφία για έναν φοιτητή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.

της Ελένης Βασιλοπούλου

Κληροδότημα Ιμβριώτη: Προκήρυξη

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μία υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος “Ιωάννη Ιμβριώτη” σε προπτυχιακό φοιτητή/φοιτήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Όροι υποτροφίας του κληροδοτήματος Ιμβριώτη

Η έναρξη της υποτροφίας ορίζεται από τον Σεπτέμβριο 2021 (ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022) και η λήξη μέχρι το τέλος της διάρκειας των κανονικών, βασικών σπουδών του/της υποτρόφου στο Τμήμα που φοιτά στο Α.Π.Θ. Βασική υποχρέωση του/της υποτρόφου είναι η μη παράβαση των όρων του συμβολαίου του/της. Προκειμένου να συνεχιστεί η υποτροφία για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος ο/η υποψήφιος/-ια θα πρέπει να προσκομίζει απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, ώστε να ελέγχεται η ικανοποιητική επίδοση του/της. Η ικανοποιητική επίδοση ορίζεται με του κανόνα ν + 1.

Βασικές προϋποθέσεις επιλογής

 1. να έχει ελληνική Ιθαγένεια ή καταγωγή
 2. να έχει ηλικία έως 36 ετών
 3. να φοιτά στο 3ο ή 4ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., και να έχει περάσει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης στο Τμήμα τουλάχιστον 12 μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας το 7.

Τα Δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι /-ες καλούνται να προσκομίσουν, μαζί με την αίτηση τους, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας. Εκεί, θα αποδεικνύεται η επιτυχία του κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών στο Τμήμα φοίτησης, σε δώδεκα (12) τουλάχιστον μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7).
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2019
 5. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9)
 6. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020
 7. Βεβαιώσεις από Τράπεζες
 8. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).
 9. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του/της υποψηφίου/ιας και η πορεία του/της όσον αφορά την πρόοδο των σπουδών του/της.
 10. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης
β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη.
γ) δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

Κατάθεση Εγγράφων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 02-04-2021 στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ.  Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ποσό υποτροφίας

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 300€ και η καταβολή του θα πραγματοποιείται στην αρχή κάθε μήνα, σε βάρος του προϋπολογισμού Ιωάννη Ιμβριώτη. Για τους θερινούς μήνες είναι απαραίτητο ο /η υποψήφιος/-ια να υποβάλλει αίτηση – δήλωση, στην οποία να αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις σπουδές του / της και το επόμενο έτος, προκειμένου να καταβάλλεται η υποτροφία.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!