Κληροδότημα ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ: Υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

της Ελευθερίας Χασάπη

Προκήρυξη

Από το κληροδότημα ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών, προκηρύσσονται χωρίς διαγωνισμό δύο υποτροφίες -κατόπιν επιλογής- για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε ελληνικά πανεπιστήμια.

Προϋποθέσεις  χορήγησης  υποτροφίας

1.Πτυχίο ελληνικών Πανεπιστημίων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς». Ο βαθμός αποτελεί κριτήριο για την χορήγηση της υποτροφίας
2. Καταγωγή από την Ήπειρο
3. Ηλικία έως 36 ετών
4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ελληνικό Πανεπιστήμιο

Μέχρι ένα έτος και ανάλογα με το πρόγραμμα των σπουδών, το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται μηνιαίως σε 300 ευρώ, καταβαλλόμενα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 (ιδίως για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής). Η υποτροφία θα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της διαπίστωσης της καλής προόδου των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του υποτρόφου.

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και προηγούμενα, υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για την ίδια βαθμίδα σπουδών από το κληροδότημα ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ ή από άλλο κληροδότημα.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για την υποτροφία του κληροδοτήματος ορίζεται από τη Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 έως και το Σάββατο 07 Αυγούστου 2021, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως χρήστες του Taxisnet.

Τρόπος υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών

Α) Ηλεκτρονικά, ως αρχεία PDF με σάρωση και υποβολή τους συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση
Β) Ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 – Μαρούσι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του υποψηφίου, από την οποία θα μπορούν να διαπιστωθούν τα εξής:

  • Η ηλικία του υποψηφίου
  • Η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή του υποψηφίου

Επισήμανση για προϋπόθεση: Αν ο οριζόμενος τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου, υποβάλλεται επιπλέον:

Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, ή φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (εκτός του ιδίου και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού ή της γιαγιάς του. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

2) Αντίγραφο Πτυχίου Προπτυχιακών Σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

3) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου.

4) Βεβαίωση του ελληνικού Πανεπιστημίου περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα από Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Σπουδές.

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Αυτεπάγγελτη η αναζήτηση του Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την προκήρυξη.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!