Κληροδοσία Τζιβόγλου: Οικονομική ενίσχυση 5 προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ

της Ελευθερίας Χασάπη 

Κληροδοσία Τζιβόγλου

Ο Τηλέμαχος Τζιβόγλου ανακηρύχθηκε από το ΑΠΘ το 1956 ως δωρητής του. Γεννήθηκε το 1873 στην Κωνσταντινούπολη και απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη το 1938 σε ηλικία 65 ετών. Ήταν καθηγητής γαλλικών στο A’ Γυμνάσιο Aρρένων Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτης εκτάσεων γης. Η διάθεσή του για προσφορά, αλληλεγγύη και φιλανθρωπία υπήρξε μεγάλη, όπως αποδεικνύεται από την ιδιόγραφη και τη δημόσια διαθήκη του, από την οποία προέκυψε η επιθυμία του για ίδρυση ενός Κοινωφελούς Ιδρύματος. Από την περιουσία του μεταβίβασε ένα πόσο στα ξαδέρφια του, καθώς και στα παιδιά τους, όπως επίσης όρισε να επιχορηγούνται και το ΑΠΘ, το Xαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης, το βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός», το ορφανοτροφείο «Mέλισσα», το Γενικό Kρατικό Nοσοκομείο, το ορφανοτροφείο «Mέγας Aλέξανδρος» στην Τούμπα και  το Hμιγυμνάσιο Σχολής Aγίας Tριάδος.Οικονομική ενίσχυη φοιτητών

Με τα έσοδα από την Κληροδοσία Τζιβόγλου, το ΑΠΘ προκηρύσσει για 5 προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης, όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ χορήγηση υποτροφίας κατόπιν επιλογής των ενδιαφερομένων.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις

 1. Να είναι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες οποιουδήποτε Τμήματος του Α.Π.Θ.
 2. Να διαβιούν σε κατάσταση Ένδειας
 3. Να κατάγονται ιδίως από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας

Δικαιολογητικά – Προθεσμία αιτήσεων

Μαζί με τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης, τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 995213 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα).

Η 02/04/2021 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης και των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησης.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή του/της υποψηφίου/ιας.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας (εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης), που θα αξιολογείται σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 • Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019.
 • Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2019 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κλπ).

Ποσό και καταβολή υποτροφίας

Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή/-τρια το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 350€ και θα καταβληθούν εφάπαξ. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου.

Ανακοινώνεται πως εξαιτίας της πανδημίας του covid-19 η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Κληροδοτημάτων σε μορφή pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr (κ. Χαρά Κουκλινού).

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής είναι:

 • Υπογραφή της αίτησης και κάθε επισυναπτόμενου εφόσον απαιτείται (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις).
 • Μετατροπή της αίτησης και των επισυναπτόμενων (δικαιολογητικών) από τον υποψήφιο υπότροφο σε μορφή PDF .
 • Αποστολή του αρχείου PDF ως επισυναπτόμενο στη εξής διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr.
 • Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης θα σας αποστέλλεται  ηλεκτρονικά.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!