Κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017: Πλήρης Οδηγός

Της Παρασκευής Χονδρού

Οι κατατακτήριες αποτελούν μια ανοιχτή πόρτα για τους νέους αλλά και για κάθε άνθρωπο, οι οποίοι, ενώ έχουν λάβει ήδη ένα πτυχίο, αναζητούν να εξερευνήσουν και να εμβαθύνουν σε κάποιο άλλο αντικείμενο.

Κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αρχικά, να γνωρίζουν, ότι η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών ξεκινάει από 1 ως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Επίσης, οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 ως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μια αίτηση και αντίγραφο του πτυχίου τους ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Στην περίπτωση των πτυχιούχων του εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Επιλογή υποψηφίων

Οι υποψήφιοι καλούνται στις κατατακτήριες εξετάσεις να απαντήσουν σε θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Τα μαθήματα και η ύλη, στα οποία θα εξεταστούν, ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος στο οποίο επιθυμεί να εισέλθει ο ενδιαφερόμενος, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Τα θέματα, από την άλλη, ορίζονται την ημέρα των εξετάσεων από την Επιτροπή Κατατάξεων. Συγκεκριμένα δύο από τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία διδάσκουν το κάθε εξεταζόμενο μάθημα, προτείνουν έξι τουλάχιστον θέματα και στη συνέχεια η Επιτροπή επιλέγει τρία από αυτά. Ακόμη, το εξάμηνο στο οποίο θα μπορούν να καταταχθούν οι υποψήφιοι, εάν επιλεχθούν, θα φτάνει μέχρι και το έβδομο (7) εξάμηνο για τις Σχολές εξαετούς φοίτησης ενώ μέχρι και το πέμπτο(5) για τις πενταετούς και τετραετούς φοίτησης. Τέλος, η κατάταξη των πτυχιούχων πραγματοποιείται από την επταμελή Επιτροπή Κατατάξεων.

Απαλλαγή υποψηφίων

Όσοι καταταχθούν, τελικώς, στο τμήμα επιλογής τους απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξη τους, εφόσον ανήκουν σε μαθήματα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής υποδοχής. Επίσης, υπάρχει η περίπτωση με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος να απαλλάσσονται οι κατατεχθέντες από την εξέταση μαθημάτων τα οποία διδάχθηκαν στη σχολή προέλευσης τους.

Αριθμός επιτυχόντων

Το σχετικό ΦΕΚ 3185/2013 αναφέρει ότι το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδας ή του εξωτερικού και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και άλλων υπουργείων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα. Ωστόσο, στην περίπτωση  της κατάταξης πτυχιούχων τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και το αντίστροφο το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 3% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε τμήμα. Τυχόν υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν είναι επιτρεπτή.

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα στις αίθουσες. Στην είσοδο κάθε αίθουσας υπάρχει ένας ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα τους θα πρέπει να προσκομίσουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποιεί τα στοιχεία τους. Κατά την εξέταση οι υποψήφιοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μόνο μαύρο και μπλε μελάνι, ενώ, κατά την είσοδο τους στην αίθουσα, δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους άλλα αντικείμενα, όπως τετράδια, βιβλία ή σημειώσεις εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων.

Επίσης, η ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας επιτρέπεται μόνο για λόγους υγείας και με συνοδεία. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος παραδίδει το γραπτό και δεν έχει δικαίωμα επανεισόδου στην αίθουσα. Τα γραπτά δοκίμια μεταφέρονται και παραδίδονται στην Επιτροπή Κατατάξεων, η οποία ευθύνεται για την ασφάλεια τους. Η διάρκεια της εξέτασης και τυχόν υλικό το οποίο θα πρέπει να φέρει μαζί του ο υποψήφιος ανακοινώνεται πέντε ημέρες πριν την εξέταση από το Τμήμα Υποδοχής. Τέλος οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμια τους τα οποία φυλάσσονται για ένα έτος στο αρχείο του Τμήματος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

Βαθμολογία

Η συνέλευση κάθε Τμήματος Υποδοχής ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν ως το είκοσι, ενώ το άθροισμα των βαθμολογιών των βαθμολογητών αποτελεί τον τελικό βαθμό του εξεταζόμενου. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάμεσα στους βαθμολογητές ίση ή μεγαλύτερη από έξι μονάδες διαφορά τότε επεμβαίνει ο αναβαθμολογητής και το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.

Όσον αφορά τη σειρά επιτυχίας εξαρτάται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Περιλαμβάνονται στη σειρά αυτή όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα μονάδες και δέκα μονάδες σε κάθε μάθημα ακολουθώντας μια φθίνουσα πορεία μέχρι την κάλυψη του ποσοστού των θέσεων.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στο τμήμα επιθυμίας τους και να ενημερωθούν πιο συγκεκριμένα για τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!