Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΠΜΣ «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» 

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Το τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης και δυνατότητα παρακολούθησης και στην αγγλική γλώσσα «MSc in Pancreatic Cancer- from A to Z» διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προάγει, μέσω της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας, την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των ερευνητών και των επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, ορθή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω».

Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές γίνονται:

 1. πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας), της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής,
 2. πτυχιούχοι λοιπών συναφών, με το αντικείμενο του Προγράμματος, τμημάτων πανεπιστημίων και πτυχιούχων ΑΤΕΙ των αντίστοιχων αντικειμένων (Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)
 3. πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, σχετική επαγγελματική εμπειρία, είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία και στην Ιατρική Τεχνολογία και Βιοϊατρική. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Πρόγραμμα σπουδών 

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω» είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα, θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση καθώς και εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν εδώ, σελ. 2-3.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των θεωρητικών μαθημάτων, σε ποσοστό 35% σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Τα δίδακτρα φοίτησης για τη συνολική διάρκεια των σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) και καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν με courier τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος  και ηλεκτρονικά στο email pancreas@uth.gr

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του/της υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 6. Δύο συστατικές επιστολές.
 7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 9. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (να επισυνάπτεται στην αίτηση).
 10. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων».

* Σημαντικό: οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα εντός τριών (3) ημερών, εφόσον τους ζητηθούν.

Αιτήσεις για το ΠΜΣ «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω»  γίνονται δεκτές έως 15/11/2022.

Η αίτηση και τα συνοδευτικά απαραίτητα έγγραφα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο pancreas@uth.gr και με courier υπόψη Γραμματείας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καρκίνος Παγκρέατος – από το Α ως το Ω»,  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, Γραμματεία Χειρουργικής, 2ος όροφος, Γραφείο 28, Υπόψη: κ. Ευδοκίας Κοκότη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο email pancreas@uth.gr, στο τηλέφωνο 2413502012, καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Η πρόσκληση για το Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμη εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!