ΙΚΥ: 10 Yποτροφίες Master “Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος”

της Μυρτώς Μιχαηλίδου

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει την χορήγηση δέκα υποτροφιών, με διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, σε μια χώρα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής ζώνης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του “Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών” του αείμνηστου Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής, δάσκαλοι ή καθηγητές χωρίς κάποιο περιορισμό ηλικίας και ανεξαρτήτως από το εάν έχουν διοριστεί ως υπάλληλοι του δημοσίου ή κάπου αλλού.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 08/03/2020 στο diagwnismoi@iky.gr.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α) Οι υποψήφιοι να έχουν ελληνική ιθαγένεια,

β) Οι υποψήφιοι να είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, δάσκαλοι ή καθηγητές, χωρίς περιορισμό ηλικίας και ανεξάρτητα αν έχουν διοριστεί ως υπάλληλοι στο δημόσιο ή αλλού.

γ) Ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»,

δ) το ατομικό συνολικό εισόδημα του υποψηφίου να μην υπερβαίνει τις 15.000,00€, ενώ το οικογενειακό συνολικό εισόδημα (γονέων,) σε περιπτώσεις προστατευόμενων μελών, να μην υπερβαίνει τις 30.000,00€. Σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό συνολικό εισόδημα του υποψηφίου το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει 30.000,00€. Σημειώνεται ότι το συνολικό εισόδημα προκύπτει αφού προστεθούν και τα αυτοτελή φορολογούμενα εισοδήματα κτλ, καθώς και τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα.

ε) Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε μία εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), το αργότερο έως 08/03/2020, αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, απαραιτήτως, η ειδίκευση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων, ή διαβατηρίου (σε ισχύ) καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει το ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου.
  2. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια.
  3. Αντίγραφο πτυχίου Ιδρύματος της ημεδαπής, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», συνοδευόμενο και από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα 3 / 7 προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι: α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε ψηφιακή μορφή ταυτίζονται με τα υποβαλλόμενα έγγραφα στο φάκελο του υποψηφίου γ) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το ΙΚΥ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, δ) δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία, ε) δεν υφίστανται/εκκρεμούν τυχόν συμβατικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το ΙΚΥ και στ) έχουν δικαίωμα διορισμού ως εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι ή καθηγητές) στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
  5. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής.
  6. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”), στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον διατίθενται), η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στο αντικείμενο του ΠΜΣ.
  7. Περιγραφή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (έως 1000 λέξεις).
  8. Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο μιας εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το ακαδ. έτος 2020-2021, στην οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και η γλώσσα εργασίας.
  9. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους α) του υποψηφίου ή β) της οικογένειάς του με αντίγραφο της δήλωσης Ε1, σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους ή γ) της οικογένειάς του σε περίπτωση έγγαμου υποψηφίου
  10. Οπτικοηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD ή USB) με την αίτηση του υποψηφίου σκαναρισμένη και συνοδευόμενη από τα με αριθμ. 1 έως και 9 δικαιολογητικά.

Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Νέα Ιωνία στα γραφεία του ΙΚΥ. Στις 05/06/2020 θα γίνει εξέταση των ξένων γλωσσών  (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική), όπου θα είναι γραπτή και προφορική ενώ στις 09/06/2020 θα γίνει εξέταση του μαθήματος ειδίκευσης, δηλαδή του μαθήματος Παιδαγωγικής Επιστήμης.

Διάρκεια και ποσό υποτροφίας

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 διαδοχικούς μήνες και μπορεί να συνεχιστεί για επιπλέον 6 μήνες μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον ο ίδιος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την ικανοποιητική πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) το μήνα μικτά. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000,00 € συνολικά). Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

Στην ιστοσελίδα του  ΙΚΤ: www.iky.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση υποψηφιότητας.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!