medicine

ΑΠΘ: Ιατροδικαστική – Ψυχιατροδικαστική

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας προκηρύσσει την εισαγωγή σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων φοίτησης, συνολικού ύψους τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Κύριος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η ειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης όλων των επαγγελματιών υγείας, των νομικών και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης και της Διπλωματικής Εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων και της Διπλωματικής εργασίας οδηγεί έπειτα στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με την ειδίκευση της «Ιατροδικαστικής-Ψυχιατροδικαστικής».

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων, το Π.Μ.Σ., ολοκληρώνεται μετά την απόκτηση 90 ECTS και οδηγεί στην απόκτηση ενιαίου τίτλου σπουδών στην «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική»

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Δεκτοί μπορούν να γίνουν οι υποψήφιοι που είναι:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017).
    2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
    3) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80), ή δεν ανήκει στα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Εθνικού Μητρώου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ειδικότερα στο Π.Μ.Σ. δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι εισακτέοι/ες θα είναι ισάριθμοι/ες για τις κατηγορίες των Ιατρών, Νομικών, Δικαστικών Λειτουργών, Σωμάτων Ασφαλείας και των υπόλοιπων κατηγοριών και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής από υποψηφίους/ες που ανήκουν σε κάποια εκ των ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών, ο αριθμός των υποψηφίων που αναλογούσε σε αυτή, θα κατανέμεται στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες ισάριθμα.

Υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

β) Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και της πρόθεσης συμμετοχής του υποψηφίου στο Π.Μ.Σ.

γ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ίδιου Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, εάν το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε ο/η υποψήφιος/α δεν ανήκει στα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Εθνικού Μητρώου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική, κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ. η γνώση ξένης γλώσσας, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και τη συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:

α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια),
β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος 3 μόρια, κατοχή διδακτορικού τίτλου 7 μόρια, μέγιστο 10 μόρια),
γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 30 μόρια). Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τα συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα.
δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (μέγιστο 5 μόρια, 1 μόριο/ανακοίνωση),
ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (μέγιστο 10 μόρια, 2 μόρια/ανά ανακοίνωση),

στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 15 μόρια),
ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (10 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 30 μόρια),
η) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (5 μόρια/έτος, μέγιστο 30 μόρια),
θ) Η γνώση της ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 επτά (7) μόρια, επιπέδου Γ1 οκτώ (8) μόρια, επιπέδου Γ2 εννέα (9) μόρια, ως μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ξενόγλωσσο πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια, μέγιστο τα δέκα (10) μόρια.

Σε προφορική συνέντευξη θα κληθούν οι πρώτοι/ες πενήντα (50) υποψήφιοι/ες με τα περισσότερα μόρια.

Μετά την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά και έπειτα ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά από 31/10/2022 έως 16/01/2023 τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα στο e-mail: mscforensic_m_mh@med.auth.gr.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική» στο τηλέφωνο: 2310 999053 και ώρες 11:00-12:00 π.μ., ή στο e-mail: mscforensic_m_mh@med.auth.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη και να συμπληρώσουν την Αίτηση.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!