Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 

της Μαρίας Λεβαντή

Προκήρυξη

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή.

Απαιτούμενα για το ΠΜΣ ”Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή”:

Οι Υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω έγγραφα:

 • Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι εκπλήρωσαν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
 • Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, μαζί µε την βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και περιλήψεις τυχόν δημοσιευμένων εργασιών.
 • Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εφ’ όσον υπάρχουν.
 • Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες εφ’ όσον υπάρχουν.
 • Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο και εφ’ όσον υπάρχουν.
 • Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών.
 • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική ΥγιεινήΕπιλογή Υποψηφίων

Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης συνυπολογίζονται:

 • Τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υπoβάλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ
 • Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμολόγησή τους γίνεται από µέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που συμμετέχουν.

Διάρκεια ΠΜΣ και Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στα 1.250 ευρώ ανά εξάμηνο. Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται στα 4 εξάμηνα φοίτησης.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:

Ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες :

Οι ενδιαφερόμενοι για το ΠΜΣ μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.med.uth.gr/default.aspx
κ. Α. Λεοντίτση στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παπακυριαζή 22, Πλατεία Ταχυδρομείου, ΤΚ 41222 Λάρισα
Τηλ.:  2410-565007, Φαξ:  2410-565051, e-mail: msc_publichealth@uth.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!