ΑΠΘ: Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες 

της Αρτέμιδος Βενιέρη

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. επίκειται την διοργάνωση του μεταπτυχιακών προγράμματος σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες», στις ειδικεύσεις:

 • Ενδοδοντολογία
 • Εφαρμογές βιοϋλικών και ψηφιακών τεχνολογιών στην Οδοντιατρική

και προσφέρει 10 θέσεις, κατά ανώτατο όριο μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. 

Ειδικότερα, στον κλάδο της Ενδοδοντολογίας προσφέρονται:

 • 6 θέσεις κατά ανώτατο όριο
 • 1 θέση για εν ενεργεία αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ Τμήματος Οδοντιατρικής και των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων

Ενώ για τον κλάδο «Εφαρμογές βιοϋλικών και ψηφιακών τεχνολογιών στην Οδοντιατρική»  προσφέρονται:

 • 3 θέσεις κατά ανώτατο όριο.

Πληροφορίες για τις ειδικεύσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος:

Ειδίκευση στην «Ενδοδοντολογία»

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ απαιτείται:

 • H επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων
 • H επιτυχής ολοκλήρωση των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων,
 • H εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 180 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

H γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική, ενώ η γλώσσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι άλλη της ελληνικής.

Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος η καταβολή των 21.000€. Το συγκεκριμένο ποσό θα καταβάλλεται σε έξι ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη των εξαμήνων φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές επιστήμες -Ειδίκευση Ενδοδοντολογία» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με την προϋπόθεση αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄80).

Ακόμα γίνονται δεκτά μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κάτοχοι πτυχίου Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 8 του Νόμου 4485/ 2017.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1) Αντίγραφο πτυχίου.

2) Για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται η αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον Τίτλο Σπουδών τους.

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

5) Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής (κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή (β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία.

6) Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

7) Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών σε οποιοδήποτε επίπεδο.

8) Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης.

9) Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

Ειδίκευση στις «Εφαρμογές βιοϋλικών και ψηφιακών τεχνολογιών στην Οδοντιατρική»

Ο σκοπός του Προγράμματος έγκειται στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο πεδίο συγκερασμού των βασικών επιστημών (όπως η Χημεία, η Βιολογία κα.) με τις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα με την οδοντιατρική επιστήμη και τις εφαρμογές της.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαιτείται:

 • H επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων.
 • H επιτυχής ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων.
 • H εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες

H γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική, ενώ η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.

Τα προβλεπόμενα τέλη για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 4500 €. Το συγκεκριμένο ποσό θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη των εξαμήνων φοίτησης.

Στο πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές επιστήμες -Ειδίκευση Εφαρμογές βιοϋλικών και ψηφιακών τεχνολογιών στην Οδοντιατρική»” γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Τμήματα Χημικών, Φυσικών, Βιολόγων, Επιστήμης των υλικών και συναφών ειδικοτήτων), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Επιστήμης των υλικών) και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄80).

Επίσης γίνονται δεκτά μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κάτοχοι πτυχίου Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 8 του Νόμου 4485/ 2017.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι:

1) Αντίγραφο πτυχίου.

2) Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον Τίτλο Σπουδών τους.

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

5) Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας.

6) Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

7) Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών σε οποιοδήποτε επίπεδο.

8) Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης.

9) Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση και στις δυο ειδικεύσεις, θα πρέπει να καταθέσει δυο ξεχωριστούς φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να κατατεθεί:

Α. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής, Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής, Κτίριο Οδοντιατρική Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με ένδειξη αναλόγως της ειδίκευσης ενδιαφέροντος όπως παρακάτω:

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ με τίτλο: «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες – Ειδίκευση: Ενδοδοντολογία».

ή

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ με τίτλο: «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες – Ειδίκευση: Εφαρμογές βιοϋλικών και ψηφιακών τεχνολογιών στην Οδοντιατρική».

Β. Με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση: olgampika@dent.auth.gr με θέμα αναλόγως της ειδίκευσης ενδιαφέροντος όπως παρακάτω:

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ με τίτλο: «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες – Ειδίκευση: Ενδοδοντολογία».

ή

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ με τίτλο: «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες – Ειδίκευση: Εφαρμογές βιοϋλικών και ψηφιακών τεχνολογιών στην Οδοντιατρική».Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας olgampika@dent.auth.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!