Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: ΠΜΣ “Εφαρμοσμένα Οικονομικά

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκήρυξε τον 5ο κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Γενικές πληροφορίες

Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2022 και θα έχει ετήσια διάρκεια (12 μήνες).

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται:

 • η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των προπαρασκευαστικών μαθημάτων υποβάθρου και δύο (2) μαθημάτων επιλογής και
 • η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης.

Ως γλώσσα διδασκαλίας έχει οριστεί η ελληνική με δυνατότητα διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων στην αγγλική κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ). Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανέρχεται στα τριανταπέντε (35) άτομα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα θα πρέπει: Εφαρμοσμένα Οικονομικά

 • να είναι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών και σχολών ΑΕΙ / ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
 • εάν είναι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής να διαθέτουν αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι, ηλεκτρονικά, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση – φόρμα συμμετοχής μέσω του συνδέσμου ΕΔΩ,
 2. Αντίγραφο πτυχίου/πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, αναγνώριση τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το όνομα του pdf αρχείου που θα υποβληθεί θα πρέπει να έχει μετονομαστεί ως εξής: ΠΤΥΧΙΟ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ),
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όπου αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου (ή Παράρτημα Διπλώματος) με όνομα αρχείου ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ),
 4. Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε σπουδές, επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία, επιστημονική/ κοινωνική δραστηριότητα με όνομα αρχείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ),
 5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας νομίμως επικυρωμένα. Απαιτείται τουλάχιστον γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο και σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας υποβολή του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Όνομα αρχείων ΑΓΓΛΙΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) και 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) αντίστοιχα,
 6. Αποδεικτικά τυχόν ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητα / συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας κ.α., με όνομα αρχείου ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ),
 7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με όνομα αρχείου ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ),
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, οι οποίες αποστέλλονται από αυτά απευθείας στο e-mail της γραμματείας ή σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά. Το έντυπο συστατικής επιστολής είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας μπορεί να την συμπεριλάβει στο φάκελό του με όνομα αρχείου ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ).

Οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό επιθυμεί να προσκομίσει ο υποψήφιος και δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, υποβάλλεται σε ένα (1) pdf με όνομα αρχείου ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ).

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Εφαρμοσμένα ΟικονομικάΗ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 μμ.

Η κατάθεση της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή email στην Γραμματεία του ΠΜΣ και θέμα:

(ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Το κόστος  του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http://mae.uom.gr/ ή απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!