ΣΣΕ – Πολυτεχνείο Κρήτης: Ευφυή Συστήματα 

του Χρήστου Καραβασίλη

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοίνωσαν την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Γενικές πληροφορίες

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2022 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα και της εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής που αντιστοιχούν σε ενενήντα πιστωτικές μονάδες (90 ECTS).

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανέρχεται στα εβδομήντα (70) άτομα ανά έτος.

Πώς γίνεται η επιλογή των φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) έπειτα από συνεκτίμηση των βιογραφικών στοιχείων καθώς και κάθε πληροφορίας που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους (π.χ. βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με την ειδίκευση μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές).

Δίδακτρα και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Το κόστος για το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€). Η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται ως εξής: 

– Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη των τριών (3) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, και 

– Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη των πέντε (5) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Επίσης, οι εισαχθέντες στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Κυριακή 28 Αυγούστου 2022.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για τα Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.. Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και αν έχει λάβει υποτροφία για τις σπουδές του όπως και τον φορέα της.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος τα εξής: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).Ευφυή Συστήματα
 5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, διάφοροι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr
 8. Πιστοποιητικά καλής γνώσης της Αγγλικής, καθώς και άλλων γλωσσών.
 9. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζόμενων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
 10. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 11. Μια φωτογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα www.sse-tuc.edu.gr των Δ.Π.Μ.Σ. είτε στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!