Μεταπτυχιακό «Επιστήμες Αποκατάστασης» του Πανεπιστημίου Πατρών

της Νάντια Βαβουράκη

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με ειδικεύσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία.

Τα μαθήματα είναι τόσο θεωρητικά όσο πρακτικά, με κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή διάφορους άλλους υγείας. Η Διπλωματική Εργασία θα εκπονείται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Ποιοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί

Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν συμμετοχή, οφείλουν να έχουν αποφοιτήσει από ένα από τα παρακάτω τμήματα:

 1. Λογοθεραπείας στην ειδίκευση Λογοθεραπείας,
 2. Νοσηλευτικής στην ειδίκευση Νοσηλευτικής,
 3. Φυσικοθεραπείας στην ειδίκευση Φυσικοθεραπείας.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Επιστήμες Αποκατάστασης
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Δύο συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από μέλος Δ.Ε.Π.).
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια / ημερίδες, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Βεβαίωση προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με τις επιστήμες υγείας.
 • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας.
 • Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πώς θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι  

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:

 1. Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια.
 2. Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την άριστη (Γ2/C2) και την πολύ καλή (Γ1/C1) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 146/2007, την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.): 5 και 2 μόρια αντίστοιχα.
 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα σε θέμα επιστημών υγείας: 0-5 μόρια.
 4. Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια) με θέμα τις επιστήμες υγείας: ποιοτική αξιολόγηση από την Ε.Α.Υ. από 0-5 μόρια.
 5. Προηγούμενη συναφή εργασιακή εμπειρία: από 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη.
 6. Συνέντευξη του υποψηφίου: ποιοτική αξιολόγηση από 0-30 μόρια. Στη συνέντευξη του υποψηφίου θα προσμετρηθούν: η προσωπικότητα του, η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του και η ποιότητα των συστατικών του επιστολών.

Η Τριμελής Επιτροπή θα εξετάσει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, οι οποίοι θα περάσουν από συνέντευξη όπου θα ελεγχθεί αν πληρούν τα τυπικά προσόντα. Η γραμματεία του μεταπτυχιακού θα ανακοινώσει την ημερομηνία της εξέτασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες φοιτητές θεωρούνται επιτυχόντες και εισάγονται ως 3 επιπλέον ανά ειδίκευση. Σε περίπτωση που οι ισοβαθμούντες υπερβαίνουν τους 3, θα προηγηθούν αυτοί που έχουν υψηλότερο βαθμό πτυχίου.

Αριθμός εισακτέων

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα εισαχθούν συνολικά 30 φοιτητές. Ειδικότερα, στην ειδίκευση Λογοθεραπείας, 10 στην ειδίκευση Νοσηλευτικής, και 10 στην ειδίκευση Φυσικοθεραπείας.

Προθεσμίες & Δίδακτρα

Τα δίδακτρα που οφείλει να πληρώσει ο κάθε υποψήφιος είναι συνολικά 1.800 ευρώ, και πιο συγκεκριμένα, 600 ευρώ για κάθε εξάμηνο.

Οι εισακτέοι θα εγγράφονται από 15/2/2023 ως 15/3/2023. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 20 Φλεβάρη 2023.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε την πλήρη προκήρυξη για το μεταπτυχιακό εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!