Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ: «Επεμβατική Καρδιολογία» 

της Μαρίας  Λεβαντή

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Επεμβατική Καρδιολογία».

Προκήρυξη

Οι υποψήφιοι καλούνται  να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.

Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Επεμβατική Καρδιολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών ελάχιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων ( 4 ) διδακτικών εξαμήνων.

Επεμβατική Καρδιολογία

Προϋποθέσεις

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί,  εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον Α’ κύκλο σπουδών των τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και των τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ της Ελλάδος ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, των οποίων το πτυχίο ή το δίπλωμα αντιστοίχως έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται στα 4.000€ και θα καταβληθούν σε (4) ισόποσες δόσεις  στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση τους έως και 17/09/2021 μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παρακάτω:

1. Αίτηση υποψηφίου (διατίθεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών)http://school.med.uoa.gr/.

2. Αντίγραφο πτυχίου/ων ή διπλώματος (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές).

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.

4. Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, εάν υπάρχουν τίτλοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

6.Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μαζί με ένα motivation letter)                               

7.Επιστημονικές εργασίες/ δημοσιεύσεις (εάν έχει κάνει ο υποψήφιος).

8. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ(εάν υπάρχει).

9. Τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας ( επιπέδου Β2 ) ή Ελληνικής (για αλλοδαπούς υποψηφίους).

10. Άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες.

11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

12. Μία (1) φωτογραφία.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τη συνέντευξη-προφορική εξέταση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και μέσω e-mail για την ημερομηνία και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης. Παρακαλούνται να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους  (τηλέφωνο + e-mail ) στην αίτηση.

Περαιτέρω Πληροφορίες

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ «Επεμβατική Καρδιολογία» με τους εξής τρόπους:

 • Βασ. Σοφίας 114 ΑΘήνα, «Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών».
  Τ.Κ: 115 28, (5ος Όροφος/ Γραμματεία Α’ Καρδιολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής) Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00 – 14:00 ),κ. Κόντου Σοφία –Γραμματέας Π.Μ.Σ «Επεμβατική Καρδιολογία»
  •    Ταχυδρομικώς  στην ίδια διεύθυνση (Υπόψιν κ. Κόντου Σοφίας)
  •    Ηλεκτρονική αποστολή ( σε PDF) στο e-mail: konsof@uoa.gr
  •    Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132088686
  •    Email:konsof@uoa.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!