ΕΚΠΑ: ΠΜΣ “Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο”

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  θα λειτουργήσει, από τις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Μπορντώ (université de Bordeaux), κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, με τίτλο «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο», με έμφαση στη διοικητική δικαιοσύνη. Οι μισές διδακτικές ώρες είναι στα ελληνικά και οι μισές στα γαλλικά. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι έχουν περατώσει τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2021 – 2022).

Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα. Οι φοιτητές/ φοιτήτριες του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικό να διαμείνουν για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες για εντατική διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Μπορντώ.

Κόστος παρακολούθησης προγράμματος

Τα δίδακτρα παρακολούθησης είναι στα 1.500 ευρώ και ο σπουδαστής μπορεί να τα δώσει σε δύο δόσεις ως εξής:

  • α’ δόση κατά την εγγραφή
  • β’ δόση κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου

Σημείωση Ι : Απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές και οι εγγεγραμμένες φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του Ν. 4485/2017.

Σημείωση ΙΙ : Τα έξοδα μετακίνησης και υποχρεωτικής διαμονής για εντατική διδασκαλία τουλάχιστον τριών εβδομάδων στο Πανεπιστήμιο του Μπορντώ (Γαλλία) δεν περιλαμβάνονται στο προβλεπόμενο τέλος φοίτησης, αλλά καλύπτονται από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο πρόγραμμα

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά και στα γαλλικά).
  3. Επιστολή όπου ο ενδιαφερόμενος/ η ενδιαφερόμενη θα εκθέτει αναλυτικά τα κίνητρά του/ της προκειμένου να παρακολουθήσει το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (στα ελληνικά και στα γαλλικά).
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε διαθέτει πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών οφείλει να δηλώσει συμπληρωματικά στην αίτησή του τα εξής: «Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου ο βαθμός πτυχίου ή ο μέσος όρος των μαθημάτων συνάφειας είναι λίαν καλώς και έως τις 06/09/2022 θα προσκομίσω στη Γραμματεία το πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (με βαθμό πτυχίου)».
  5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, εάν υπάρχουν.
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  7. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Πιστοποιητικό ή άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει σαφώς η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας και ενδεχομένως η γνώση μιας τρίτης γλώσσας, εκτός της ελληνικής και της γαλλικής.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α συμπληρώνει το εξής κείμενο: «Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την υποψηφιότητά μου στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται είναι αληθή»

Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση πιθανών ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.

Η αίτηση (στα Ελληνικά και στα Γαλλικά) πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων είναι αποκλειστικά του υποψήφιου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!