Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

ΕΜΠ: MSc “Τεχνο-οικονομικά Συστήματα”

του Ανδρέα Φράγκου

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά ανακοίνωσαν την προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος “Τεχνο-οικονομικά Συστήματα“. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει στη χρήση μεθοδολογίας προβλημάτων συναφών με την επιστήμη του μηχανικού, με εφαρμογή σε οικονομικές και διοικητικές αποφάσεις αξιοποιώντας την κοινωνία της πληροφορίας.

Σκοπός του προγράμματος

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να καλλιεργήσει δεξιότητες και να δώσει γνώσεις που θα επιτρέψουν στους αποφοίτους να αντεπεξέρχονται στις συνθήκες της απαιτητικής αγοράς εργασίας. Απώτερος σκοπός δεν είναι μόνο η προσωπική ανάδειξη καθενός από τους συμμετέχοντες, αλλά και η καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης επιστημόνων.

Αποδεκτοί υποψήφιοι – δίπλωμα

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται κατ’ αρχάς δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη:

  1. Απόφοιτοι των Σχολών του Ε.Μ.Π.
  2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών
  3. Απόφοιτοι του Τμήματος ΒΔΤ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  4. Πτυχιούχοι θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ
  5. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διάρκεια

Για την απόκτηση του συγκεκριμένου Μ.Δ.Ε. απαιτείται τόσο παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση συνολικά 18 έως 20 μαθημάτων όσο και εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα κορμού είναι 12, κοινά και υποχρεωτικά. Αντίστοιχα τα επιλογής είναι 6 (έως 8), από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήκουν στην κατεύθυνση εξειδίκευσης την οποία επιλέγει ο μεταπτυχιακός φοιτητής στο 3ο εξάμηνο. Από τα μαθήματα επιλογής τα δύο τουλάχιστον επιλέγονται και παρακολουθούνται στο τελευταίο 4ο εξάμηνο,  ταυτόχρονα με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους γίνεται απογευματινές ώρες.

Δίδακτρα

Το μεταπτυχιακό δεν έχει δίδακτρα και είναι δωρεάν.

Μαθήματα

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και σύγχρονου ενδιαφέροντος μαθήματα όπως: Δίκτυα Υπολογιστών, Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τεχνολογία Πολυμέσων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επιχειρηματικότητα, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων & Εφαρμογές, Διαδίκτυο και Ευφυής Ιστός, Εισαγωγή στη Διοίκηση Τεχνολογικών Καινοτομιών, Ανάπτυξη Προϊόντων, Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.ά.

Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται είναι:

  1. «Διοίκηση Τεχνολογίας»
  2. «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα»

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για το μεταπτυχιακό στα Τεχνο-οικονομικά συστήματα γίνεται από τις 03/11/2021 έως και 03/12/2021, με εγγραφή στην αντίστοιχη διεύθυνση. Τα μαθήματα ξεκινούν το εαρινό εξάμηνο. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος (e-mail: technoeconomic@epu.ntua.gr, ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!