Π.Μ.Σ.: Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Μεταπτυχιακό με τίτλο «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα, η Ιατρική Σχολή. Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο, που καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση και από άτομα που εργάζονται.

Ποιο είναι όμως το αντικείμενο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού;

Όσοι παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτιστούν θεωρητικά και πρακτικά στους Εμβολιασμούς και την Πρόληψη Λοιμώξεων. Επίσης, προετοιμάζονται στελέχη για την καλύτερη δραστηριοποίηση στον τομέα της υγείας, εντός και εκτός των εθνικών συνόρων.

Διάρκεια φοίτησης

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καλούνται να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα μαθήματα και η φοίτηση είναι πλήρης. Η διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Συγκεκριμένα, κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα θα διεξαχθούν μαθήματα και ασκήσεις, ενώ το τελευταίο ένα εξάμηνο θα εκπονηθεί από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εργασία.

Προϋποθέσεις υποψηφίων

Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται πτυχιούχοι ΑΤΕΙ/ΤΕΙ/ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τίτλο σχετικό με τις επιστήμες υγείας. Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος γίνονται δεκτοί μέχρι και 15 συμμετέχοντες.

Εξαίρεση αποτελούν τα μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π, καθώς κάθε έτος μπορεί να συμμετέχει ένας παραπάνω από τους 15 που προαναφέρθηκαν.

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου ΑΤΕΙ/ΤΕΙ/ΑΕΙ.

Διαδικασία αίτησης

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εξής ιστοσελίδα:  https://postgrad.cict.uoc.gr

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 26η Μαΐου 2021. Στις 9 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθεί η εξέταση των υποψηφίων στην αγγλική γλώσσα για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω. Ενώ, στις 15 και 16 Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου.
 3. Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών σε επίπεδο Β2 και άνω. Σε περίπτωση μη κατοχής αντίστοιχου τίτλου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στην αγγλική.
 4. Μια έκθεση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 5. Δύο συστατικές επιστολές (θα πρέπει να σταλούν μόνο από τα άτομα που θα τις συντάξουν και η υποβολή τους θα πρέπει να γίνει μέχρι και την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021)
 6. Φωτογραφία (τύπος αρχείων: .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2ΜΒ, διαστάσεις: 200px x 200px)

Τα αρχεία θα πρέπει να έχουν μορφή pdf και να μη ξεπερνούν σε μέγεθος τα 2MB έκαστο και 20ΜΒ συνολικά.

Κριτήρια επιλογής

 1. Βαθμός πτυχίου.
 2. Επίδοση σε μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου συναφή με το πρόγραμμα.
 3. Βαθμός διπλωματικής εργασίας, εφόσον αυτή έχει εκπονηθεί στο προπτυχιακό επίπεδο.
 4. Πιθανή ενασχόληση υποψηφίων με το συγκεκριμένο αντικείμενο στο πεδίο της έρευνας ή επαγγελματικά.
 5. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 6. Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επίδοση στη συνέντευξη που θα δώσει ο υποψήφιος.

Δίδακτρα και υποτροφίες

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται χωρίς τέλη φοίτησης. Κάθε χρόνο δίνεται μια υποτροφία, τα κριτήρια της οποίας είναι κοινωνικά και ακαδημαϊκά.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο 2021 και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο εγγραφής.
 2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαίωση περάτωσης προπτυχιακών σπουδών για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους.
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν δεκτοί όσοι καταθέσουν τα δικαιολογητικά εκπρόθεσμα.

Το Πρόγραμμα ξεκινά στις 4 Οκτωβρίου του 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία ΠΜΣ για πιθανές απορίες που θα έχουν. (τηλ. 2810394868, postgradsecr@med.uoc.gr)

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!