Υποτροφίες για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό από τα Ελληνικά Πετρέλαια

Της Ελίζας Σακκά

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές χορηγεί επτά (7) συνολικά υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία και πρόκειται για αγγλόφωνα προγράμματα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άριστους φοιτητές, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής. Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 28η Απριλίου 2017.

Επιστημονικοί κλάδοι σπουδών

Χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν Τομείς της Μηχανικής με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, όπως: Process and Chemical Engineering, Fuel Technology, Environmental Engineering, Maintenance Engineering.

Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, όπως: ΜΒΑ, Finance and Economics, Petroleum Law & Policy, Petroleum Business Marketing and Management, Operations & Manufacturing Management, Information Technology / Systems.

Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, με έμφαση στα παρακάτω: Exploration / Petroleum Geophysics, Petroleum Geosciences, Petroleum Engineering.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 29ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1987). Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία, εφ’ όσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος, να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, να κατέχουν πτυχίο με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς», αναλόγως του εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο αποφοίτησαν: α) Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης: 7.5/10, β) Βρετανικά Πανεπιστήμια: First Class Honours Degree, γ) Πανεπιστήμια ΗΠΑ/ Καναδά: 3,6/4, δ) Γαλλικά Πανεπιστήμια: 17/20, ε) Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,2/1, στ) Ελβετικά Πανεπιστήμια: ισότιμη βαθμολογία , ζ) Ολλανδικά Πανεπιστήμια: ισότιμη βαθμολογία. Θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υποψήφιοι που δε διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής. Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτοί (γραπτή πρόσκληση θέσης) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, στις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (Αγγλόφωνα προγράμματα). Θα πρέπει να προσκομίσουν την επιστολή αποδοχής πριν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι μετά τη 15η Ιουνίου 2017. Ακόμα, οφείλουν να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι Proficiency (κατά προτίμηση του Cambridge) ή αν υπάρχει Advanced Diploma με βαθμό Α (Cambridge) ή TOEFL με 92 μονάδες τουλάχιστον (Internet-based Total) ή 235 μονάδες τουλάχιστον (Computer-based Total), ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 αλλά και πάνω από 6 σε όλα τα subtests. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτησή τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3 χρόνια. Η κατάθεση πτυχίου Αγγλόφωνου πανεπιστημίου απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση κατάθεσης των παραπάνω διπλωμάτων. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2017. Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζομένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τις θυγατρικές τους εταιρείες, καθώς και των συγγενών πρώτου βαθμού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση, το οποίο διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.helpe.gr. Το έντυπο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον υποψήφιο στην Ελληνική γλώσσα και χωρίς καμία παράλειψη πεδίου. Πρέπει να υποβληθεί φωτογραφία (πρόσφατη) τύπου ταυτότητας στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου Αίτησης, αντίγραφο πτυχίου με τον τελικό βαθμό αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Επίσης, για τους απόφοιτους ξένων Πανεπιστημίων απαιτείται βεβαίωση με το χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στη διαβάθμιση του πτυχίου τους, βάσει του κανονισμού του πανεπιστημίου (π.χ. First Class Honours Degree), με επίσημη μετάφραση. Επιπροσθέτως, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree), πρόγραμμα και διάρκεια επιδιωκόμενων σπουδών – με εκτύπωση από την ιστοσελίδα της οικείας Σχολής στην Αγγλική γλώσσα και δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι απαραιτήτως υπογεγραμμένες και να κατατίθενται από τον υποψήφιο σε κλειστό φάκελο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή θα αποστέλλονται απευθείας από τον καθηγητή στo email: scholarships@helpe.gr. Απαιτούνται ακόμα επίσημο αποδεικτικό – πτυχίο Αγγλικής γλώσσας, συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 2 σελίδες Α4) στην ελληνική γλώσσα. Στο Βιογραφικό θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και όσα ακόμη στοιχεία μπορούν να συνεκτιμηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα Βιογραφικό ως εξαιρετικό. Κρίνονται απαραίτητα η δήλωση σκοπού (statement of purpose), έκτασης μέχρι 300 λέξεων, όπου ο υποψήφιος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, τις μελλοντικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες του (συμπληρώνεται σε ειδικό πεδίο που υπάρχει στο Έντυπο Αίτησης), εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων και του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2015 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Πρόσθετα δικαιολογητικά

Από τους υποψήφιους που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή τους. Για όσους υποψήφιους επιθυμούν να κάνουν Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας από τον εργοδότη, ασφάλιση και άλλα συναφή στοιχεία. Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία, εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται συστατική επιστολή – βεβαίωση από τον/τους εργοδότη/τες και ασφάλιση. Επιπροσθέτως, από τους άρρενες υποψήφιους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Τέλος, τυχόν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών ή οικονομικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά τους ως εξής: α) ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι Υπ’ όψιν Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου με την ένδειξη Πρόγραμμα Υποτροφιών 2017/ 2018 και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. (τηλ.: 210-6302892, 210-6302791) και β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: scholarships@helpe.gr με θέμα τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ και επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά μέχρι και την 28η Απριλίου 2017.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε έναν μόνο από τους τρεις τομείς. Η αποστολή της αίτησης δε συνεπάγεται την αποδοχή της. Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν μόνο οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται, για αυτό οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν απλές φωτοτυπίες των επίσημων εγγράφων, μεγέθους Α4. Δεν απαιτείται επικύρωση. Πρωτότυπα έγγραφα των δικαιολογητικών θα ζητηθούν κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εάν λαμβάνουν παράλληλα και άλλη υποτροφία ή χορηγία για το ίδιο επίπεδο σπουδών και επίσης, κατά πόσο υπάρχει έμμισθη σχέση με το Πανεπιστήμιο στο ίδιο διάστημα. Τέλος, ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους.

Διάρκεια υποτροφιών

Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2017 ή η ημερομηνία επίσημης έναρξης του προγράμματος σπουδών. Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του χρόνου σπουδών που καθορίζεται από την αρμόδια Σχολή στην οποία έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος. Στην περίπτωση υποψηφίων που έχουν ήδη ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, θα συνεκτιμηθεί η επίδοση κατά το 1ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών. Η μέγιστη χρονική διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στα δύο έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαιώσεις προόδου σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί, μετά από αίτηση του υποτρόφου, για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η Διοίκηση του Ομίλου αποφασίζει, κατά την κρίση της, την ανάκληση ή και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πορεία σπουδών, ήθος υποτρόφου). Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να εργαστούν στον Όμιλο μέχρι τρία έτη, εφόσον τους ζητηθεί.

Είδος και καταβολή της υποτροφίας

Οι υποτροφίες συνίστανται στην καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι 20.000 ευρώ ετησίως για δίδακτρα, καθώς και 1.000 ευρώ το μήνα για έξοδα διαβίωσης (κατά τους μήνες παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους). Ο χρόνος σπουδών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των εννέα μηνών. Ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με βάση την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών για το συγκεκριμένο έτος και πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι υποψήφιοι να μπορούν να δικαιολογήσουν με ποιο τρόπο θα καλύψουν το κόστος σπουδών σε περίπτωση που αυτό υπερβαίνει το ποσό της υποτροφίας. Τα ποσά αυτά είναι τα ανώτατα που μπορούν να καταβληθούν. Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την καταβολή μερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας, αφού λάβει υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με τον υπότροφο. Η υποτροφία ενεργοποιείται μετά την υποβολή της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής του υποτρόφου στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή. Δε χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών που έχει υποβάλει, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας τους οποίους η Επιτροπή Αξιολόγησης και η Διοίκηση του Ομίλου θα εκτιμήσουν κατά την απόλυτη κρίση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: helpe.gr

Πρόκειται για ακόμη μία ευκαιρία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, η οποία δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!