Ελληνικά Πετρέλαια: Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές

του Κωνσταντίνου Κουντουριώτη

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα).

Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 / 2019 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 27η Απριλίου 2018.

Επιστημονικοί Κλάδοι Σπουδών

Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες, που αφορούν Τομείς της Μηχανικής με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜΔ), όπως:

Process and Chemical Engineering
Fuel Technology
Environmental Engineering
Maintenance Engineering

Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες, που αφορούν Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως:

ΜΒΑ
Finance and Economics
Petroleum Law & Policy
Petroleum Business Marketing and Management
Operations & Manufacturing Management
Information Technology / Systems

Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΕΥ), με έμφαση στα παρακάτω:

Exploration / Petroleum Geophysics
Petroleum Geosciences
Petroleum Engineering

Υποβολή Αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 29ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1989).
 • Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία, σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος.
 • Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
 • Να κατέχουν πτυχίο με ελάχιστη βαθμολογία, αναλόγως του εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο αποφοίτησαν:
  Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης: 7.5/10
  Βρετανικά Πανεπιστήμια: First Class Honours Degree
  Πανεπιστήμια ΗΠΑ/ Καναδά: 3,6/4
  Γαλλικά Πανεπιστήμια: 17/20
  Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,2/1
  Ελβετικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία
  Ολλανδικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία
  Θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής.
 • Να είναι αποδεκτοί (γραπτή προσφορά θέσης) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, στις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα). Θα πρέπει να προσκομίσουν την επιστολή αποδοχής πριν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι αργότερα από την 15η Ιουνίου 2018.
 • Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι Proficiency (κατά προτίμηση του Cambridge) ή αν υπάρχει Advanced Diploma με βαθμό Α (Cambridge) ή TOEFL με 92 μονάδες τουλάχιστον (Internet-based Total) ή 235 μονάδες τουλάχιστον (Computer-based Total), ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 αλλά και πάνω από 6 σε όλα τα subtests. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτησή τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3 χρόνια.

Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστημίου απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση κατάθεσης των παραπάνω διπλωμάτων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση.
  Διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.helpe.gr
 • Το έντυπο θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον υποψήφιο, στην ελληνική γλώσσα και χωρίς καμία παράλειψη πεδίου.
 • Φωτογραφία (πρόσφατη) μεγέθους ταυτότητας, στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου Αίτησης.
 • Αντίγραφο πτυχίου, με τον τελικό βαθμό αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).
 • Πρόγραμμα και διάρκεια επιδιωκόμενων σπουδών – με εκτύπωση από την ιστοσελίδα της οικείας Σχολής στην Αγγλική γλώσσα.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του.
 • Επίσημο αποδεικτικό – πτυχίο αγγλικής γλώσσας (βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης).
 • Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 2 σελίδες Α4), στην ελληνική γλώσσα.
 • Δήλωση Σκοπού (statement of purpose), έκτασης μέχρι 300 λέξεων, όπου ο υποψήφιος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, τις μελλοντικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες του (συμπληρώνεται σε ειδικό πεδίο που υπάρχει στο Έντυπο Αίτησης).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων και του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2017 (ή του 2016, εφόσον δεν έχει εκδοθεί του 2017).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Είδος και καταβολή υποτροφίας

Οι υποτροφίες συνίστανται στην καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι 20.000 ευρώ ετησίως για δίδακτρα καθώς και 1.000 ευρώ το μήνα για έξοδα διαβίωσης (κατά τους μήνες παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!