περιβάλλον και υγεία

ΕΚΠΑ MSc: Περιβάλλον και Υγεία

του Ανδρέα Φράγκου

Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ είναι η παροχή άριστης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της περιβαλλοντικής επίδρασης στην υγεία, η καλλιέργεια της γνώσης και της σχετικής έρευνας, η προάσπιση της δια βίου μάθησης, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε ζητήματα που αφορούν στην περιβαλλοντική επίδραση στην Υγεία.

Σκοπός

περιβαλλοντικήςΒασικός στόχος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στο ευρύ και διεθνώς αναπτυσσόμενο πεδίο της επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα θέματα που αφορούν σε όλες τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις. Στα πλαίσια του ΠΜΣ, διοργανώνονται μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις πεδίου, αλλά και ημερίδες και συνέδρια με δυνατότητα παρακολούθησης κατά περίπτωση και από το ευρύ κοινό.

Αποδεκτοί υποψήφιοι

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50). Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ.

Διάρκεια και δίδακτρα

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζονται τα τρία (3) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ έχει δίδακτρα ύψους 800 ευρώ ανά εξάμηνο (συνολικά 3 εξάμηνα).

Μαθήματα

Υπάρχουν πολλά χρήσιμα μαθήματα όπως: Γενική και Περιβαλλοντική Παθολογική Ανατομική, Εισαγωγή στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Βασικές Αρχές Τοξικολογίας και Περιβαλλοντικής Έκθεσης, Βιοστατιστική, Επιδημιολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Διαχείριση Ποιότητας Αέρα, Υδάτων και Αποβλήτων, Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Κρίσεων και Θέματα Επαγγελματικής Υγείας, Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Υγεία – Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Στρατηγικές, Γονιμότητα, Έμβρυο και Περιβάλλον, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείριση Περιβαλλοντικής Έκθεσης, Βασικές Αρχές Βιοοικονομίας και Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΠΜΣ από 17/05/2021 έως και 30/07/2021

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
4. Αναλυτική Βαθμολογία  που θα αφορά όλα τα έτη σπουδών
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,εφόσον υπάρχει.
6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές,εάν υπάρχουν.
7. Αποδεικτικά έγγραφα επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
8. Φωτοαντίγραφα δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
9. Δύο συστατικές επιστολές
10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του ΠΜΣ ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ (Κτήριο 10), Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα, ΤΚ 11527, υπόψιν κ. Ε. Στρατάκου.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων έχει διορία στις 30//07/2021. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία, Δευτέρα-Παρασκευή, 13:00-16:00, τηλ. 210-7462164, και από την ιστοσελίδα και στο email: envhealth@med.uoa.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!