γενική και εξειδικευμένη παιδιατρική

ΕΚΠΑ: MSc στη Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύσσεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ΠΜΣ πάνω στη «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research). Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, η Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική παρέχει εχέγγυα σημαντικών προοπτικών απασχόλησης σε Γενικούς Ιατρούς, Γενικούς και Εξειδικευμένους Παιδιάτρους, Νοσηλευτές και άλλους Επιστήμονες Υγείας που επιθυμούν να στελεχώσουν Παιδιατρικές Κλινικές.

Σκοποί και δυνατότητες απασχόλησης

Το ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» έχει σαν απώτερο  στόχο την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στη Γενική Παιδιατρική και στις Εξειδικεύσεις της, καθώς και θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα. Οι τελειόφοιτοι του ΠΜΣ έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, διαθέτουν τις εξής δυνατότητες απασχόλησης:

 • Στελέχωση Παιδιατρικών Μονάδων και Τμημάτων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
 • Απασχόληση σε θέσεις υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αυτού αντικειμένου
 • Διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου
 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Κλινική

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ  και στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής.
 • Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου θα αναπτύσσονται οι λόγοι και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα».
 • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας σε μία σελίδα.
 • Βιογραφικό σημείωμα (με έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις  σπουδές,  τη  διδακτική, επαγγελματική και ερευνητική  εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
 • Αντίγραφο Πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι ιδρυμάτων της  αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

 • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εάν υπάρχει.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας άλλης βασικής ευρωπαϊκής γλώσσας. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από εξέταση. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. 
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές).
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του/της υποψηφίου/ας θα συνέβαλλε ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/89 του υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας ότι:
  α. Όλα τα υποβληθέντα αντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  β. Μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης (παρακολούθηση μαθημάτων, εξετάσεις, πρακτική άσκηση).
  γ. Αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.
  δ. Γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του/της μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.
 • Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας και Δικαιολογητικών 

Από 01/06/2021 έως 30/07/2021 οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Υποψηφιότητας καθώς και τα παραπάνω δικαιολογητικά σε μορφή pdf και αποκλειστικά μέσω εφαρμογών αποθήκευσης/διαμοίρασης αρχείων (π.χ. Dropbox, GoogleDrive, WeTransfer) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:                                                 msc-  pediatrics@med.uoa.gr

Τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία επιβάλλεται πρώτα να φέρουν το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και μετά το περιεχόμενο του αρχείου (π.χ. Δημήτρης Παπαδόπουλος_Αίτηση Υποψηφιότητας), καθώς και την υπογραφή του υποψηφίου. Τυχόν ελλιπείς αιτήσεις δεν θα εξετάζονται.

Κλινική

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις

 1. Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικών Σχολών και λοιπών Τμημάτων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 2. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 3. Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων λοιπών Επιστημών, με εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Υγείας
 4. Τελειόφοιτοι των παραπάνω σχολών και τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προκειμένου να μην απορριφθούν οι βαθμοί των μαθημάτων τους ή να μην αποκλειστούν από το ΠΜΣ, κατόπιν εισηγήσεως του υπεύθυνου καθηγητή και της σχετικής απόφασης της ΣΕ, οφείλουν να:

 • Παρακολουθούν επιτυχώς τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν έχει συμπληρώσει το 80% των ωρών του κάθε μαθήματος (Παραδόσεις και Ασκήσεις) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, άλλως υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα.
 • Προμηθεύονται τα απαραίτητα συγγράμματα και τις φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη
 • Παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ (θα ενημερώνονται σχετικά ανά έτος από τον Διευθυντή του ΠΜΣ)
 • Υποβάλλουν εντός των προσθεσμιών τις ανατεθείσες για κάθε μάθημα εργασίες
 • Προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις

Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτική άσκηση, καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και στη συνέχεια όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν για συνέντευξη από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ) στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, κατόπιν τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Δίδακτρα και διάρκεια

Οι σπουδές στο πρόγραμμα «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» διαρκούν 2 έτη και συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 4.000,00€ (τέσσερις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των 1.000,00€ (χιλίων Ευρώ) δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Πληροφορίες

Στο τηλέφωνο: 697-40-2424-1, στο emailmsc-pediatrics@med.uoa.gr

και στην ιστοσελίδα.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!