ΕΚΠΑ: ΠΜΣ “Φυσική Εφαρμογών”

του Χρήστου Μουστάκα

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Εφαρμογών» (Applied Physics) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με ειδίκευση στη Φυσική Περιβάλλοντος.

Γενικές πληροφορίες

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται στα είκοσι (20) άτομα. Η παράδοση των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης, ενώ με απόφαση της ΣΕ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως χωρίς, όμως, να υπερβαίνει το 10% των διδακτικών ωρών του εξαμήνου. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται και η αγγλική. Τέλος, η απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση έντεκα (11) μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στη διάρκεια των τριών (3) εξαμήνων που διαρκεί το πρόγραμμα.

Φυσική Εφαρμογών

Δικαίωμα υποψηφιότητας 

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Φυσικής και σχετικών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ). Ακόμα, προβλέπεται η εισαγωγή ως υπεράριθμων μελών των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17.

Κριτήρια επιλογής στο ΠΜΣ “Φυσική Εφαρμογών”

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:

 1. Βαθμός πτυχίου
 2. Βαθμοί σε ουσιώδη μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών
 3. Σχέση των μαθημάτων επιλογής των προπτυχιακών σπουδών που παρακολούθησε ο υποψήφιος με την Ειδίκευση του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και η βαθμολογία του σε αυτά
 4. Χρόνος ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών
 5. Επίδοση στην Πτυχιακή εργασία και συνάφειά της με το ΠΜΣ
 6. Συστατικές επιστολές
 7. Συναφείς με την ειδίκευση επιστημονικές ή/και επαγγελματικές δραστηριότητες
 8. Προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής
 9. Επίδοση σε τυχούσα εξέταση από την Επιτροπή Επιλογής

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: σε αυτούς που έγιναν δεκτοί, στους επιλαχόντες και σε αυτούς που δεν έγιναν δεκτοί.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους είναι τα εξής:

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (δίνεται δυνατότητα εκτύπωσης από την ιστοσελίδα)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών (ακόμα και βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης όσων δε συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική βαθμολογία)
 4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στην οποία θα πρέπει να αναγραφούν τα μαθήματα για τα οποία αναμένονται τα αποτελέσματα ή πρέπει να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου
 5. Στοιχεία διπλωματικής εργασίας (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη)
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή συνέδρια με κριτές, εφόσον υπάρχουν)
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον υπάρχουν
 8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από καθηγητές που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής πορείας του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές (πρέπει να αποσταλούν από τους καθηγητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@phys.uoa.gr, με αναφορά στα στοιχεία του υποψηφίου και το ΠΜΣ για το οποίο έγινε η αίτηση)
 9. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (σε μορφή JPG)
 10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή δικηγόρο)
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 12. Βεβαίωση εργοδότη για χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για αίτηση Μεταπτυχιακού Φοιτητή μερικής απασχόλησης).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Φυσική ΕφαρμογώνΗ προθεσμία υποβολής της αίτησης και των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από Δευτέρα 20/6/2022 έως Κυριακή 3/7/2022. Θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών https://eprotocol.uoa.gr/, μέσω της επιλογής: Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Επικοινωνία και πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής, με τον κ. Γ. Κίτσιο στο τηλέφωνο 210-7276745, είτε μέσω email: secr@phys.uoa.gr, gkitsios@phys.uoa.gr, είτε από την Ιστοσελίδα προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!