ΠΜΣ ”Θρησκειολογία” από το ΕΚΠΑ

του Στέλιου Αμπατζίδη

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σαράντα φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών µε τίτλο «Θρησκειολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με τις παρακάτω ειδικεύσεις:

1) Θρησκειολογία – Study of Religion

2) Βιοηθική των θρησκειών – Bioethics and Religions

3) Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη – Religious Literature and Art

Προϋποθέσεις συμμετοχής για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προκειμένου οι υποψήφιες/οι φοιτήτριες/ες να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ Κύκλου Σπουδών των Θεολογικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να είναι και όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και απόφοιτοι/ες τμημάτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Παράλληλα, μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι από τα αναγνωρισμένα τμήματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

Παράλληλα, μπορούν να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση αυτού του Προγράμματος υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδας, οι οποίοι υποχρεούνται για την εισαγωγή τους να συμμετάσχουν μόνο στη συνέντευξη, σε περίπτωση που κριθούν ότι πληρούν των προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισμού. Επιπλέον, μπορεί να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι/ες υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Ακόμη, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός του πτυχίου σε ποσοστό 20%, ο μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επίσης, εκτιμάται η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10%, ενώ η πιστοποίηση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5%. Επιπλέον, η κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%, καθώς και η κατοχή πτυχίου Β΄ ή Γ΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%. Παράλληλα, συνεκτιμώνται η ερευνητική δραστηριότητα, οι δημοσιεύσεις, οι συστατικές επιστολές, λοιπά προσόντα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%. Τέλος, λαμβάνεται υπ’ όψιν η προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%, καθώς και η απόδοση σε γραπτό κείμενο για το ΠΜΣ σε ποσοστό 15%.

Καταβολή Διδάκτρων

Η παρακολούθηση αυτού του Προγράμματος αρχίζει τον Φεβρουάριο/Μάρτιο 2022. Για κάθε ένα από τα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 480 ευρώ, προκειμένου να είναι δυνατόν να το παρακολουθήσουν

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ΠΜΣ ”Θρησκειολογία”

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/ων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 7. Αντίτυπα δημοσιευμάτων
 8. Πιστοποιητικό γνώσης μιας εκ των κύριων ευρωπαϊκών γλωσσών
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 10. Συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, το οποίο διδάσκει στη Θεματική Ενότητα του Π.Μ.Σ., για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος
 11. Άλλες συστατικές επιστολές
 12. Επάρκεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 13. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας

 Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 15 Σεπτεμβρίου ως τις 20 Νοεμβρίου 2021 μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Π.Α: https://eprotocol.uoa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο σε μία ειδίκευση για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

ΠΜΣ ''Θρησκειολογία''Διαδικασία Επιλογής για το ΠΜΣ ”Θρησκειολογία”

Αφού υποβληθούν οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δημιουργείται ένας πίνακας υποψηφίων, ο οποίος επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος http://www.soctheol.uoa.gr  και αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://mareligion.soctheol.uoa.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!