Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΕΚΠΑ: ΠΜΣ “Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα”

της Έλενας Χαβαλεδάκη

Προκηρύσσεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» για το ακαδημαικό έτος 2023-2024. Το Π.Μ.Σ. είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα εισαχθούν είκοσι πέντε (25) φοιτητές/τριες.

Απονεμόμενος τίτλος

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (δηλαδή η συγκέντρωση συνολικά 120 ECTS), όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και Κανονισμό σπουδών. Έπειτα, οι φοιτητές οδηγούνται στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Ο τίτλος σπουδών εντάσσεται στις Επιστήμες της Αγωγής και οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.

Υποψηφιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. μέσω του Οδηγού και κανονισμού σπουδών – ιστοσελίδα του ΠΜΣ) και έπειτα να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 06/03/2023 έως και 12/05/2023  (ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 12η Μάϊου 2023).

Επιλογή των εισακτέων

  • Αρχικά, εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων ως προς τη συνάφεια του πτυχίου προς το αντικείμενο του ΠΜΣ και ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις.
  • Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές απόφοιτοι Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφών προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.
  • Όσοι/ες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας, εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα.
  • Στη συνέχεια, όσοι/ες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις καλούνται σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον/ην τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα, εισάγονται όλοι/ες οι ισοβαθμούντες ως υπεράριθμοι/ες.
  • Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/ριών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ούσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 324/1-02-2022, τ. Β’).

Δίδακτρα φοίτησης

Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ΔικαιώματαΟι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.300 € για κάθε έτος σπουδών. Το ποσό καταβάλλεται σε εξαμηνιαίες δόσεις, δηλαδή 650 € ανά εξάμηνο. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπολοίπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Η ημερομηνία έναρξης σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι η 2η Οκτωβρίου 2023.

«Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα»: Πληροφορίες

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο: 210-368 9648 (09:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), στο e-mail: pmsteapi@gmail.com και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη του προγράμματος καθώς και την αίτηση υποψηφιότητας

Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώματα»

Μαρασλή 4 (υπόψη: Ελένης Σωτηρίου), 10676, Αθήνα

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!