Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Της Μαίρης Παπαδογιαννάκη

Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων: Προϋποθέσεις υπαγωγής

Τέκνα Ελλήνων εξωτερικού

Για την εισαγωγή του υποψηφίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μόνιμη διαμονή έστω του ενός από τους δύο γονείς του στο εξωτερικό δύο πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση του στις δύο τελευταίες τάξεις Ελληνικού Λυκείου στο εξωτερικό ή σε τέσσερις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελληνικό σχολείο ή του εξωτερικού.

Έλληνες κάτοχοι τίτλων μη ελληνικών σχολείων

Για την ένταξη στη συγκεκριμένη κατηγορία απαιτείται ο ένας εκ των δύο γονέων να είναι ελληνικής καταγωγής, ο υποψήφιος να έχει πραγματοποιήσει την πλήρη φοίτηση έστω των δύο τελευταίων τάξεων του λυκείου και ο τίτλος του σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να επιτρέπει την εισαγωγή του στην ελληνική  τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αλλοδαποί- Αλλογενείς

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εφόσον δεν έχουν ελληνική καταγωγή ούτε οι ίδιοι ούτε και κανένας από τους δύο γονείς τους. Φυσικά, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον την τελευταία τάξη του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής τους.

Υπότροφοι αλλοδαποί – αλλογενείς και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε, μη ελληνικής καταγωγής

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν οι αλλογενείς − αλλοδαποί απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή ημεδαπής, όπως επίσης και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., μη ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι έλαβαν υποτροφία από το Ελληνικό Κράτος για σπουδές στην Ελλάδα.

Υπότροφοι ομογενείς

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ομογενείς ή παιδιά ομογενών, οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό πέντε τουλάχιστον χρόνια και έλαβαν υποτροφία από το Ελληνικό κράτος για σπουδές στην Ελλάδα.

Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε, μη ελληνικής καταγωγής

Στην παρούσα κατηγορία ανήκουν οι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν ελληνική καταγωγή ούτε οι ίδιοι ούτε και κανένας από τους δύο γονείς τους και να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον την τελευταία τάξη του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής τους. Σημειώνεται πως δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία οι υποψήφιοι αλλοδαποί – αλλογενείς απόφοιτοι ελληνικών σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Μουσουλμανική μειονότητα Θράκης

Τη συγκεκριμένη κατηγορία αποτελούν όσοι προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου της Θράκης ή άλλου Δήμου της χώρας στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από Δήμο της Θράκης. Εκτός αυτών, πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Λυκείου της ημεδαπής ή Μειονοτικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου, που είναι ισότιμος των τίτλων των Εκκλησιαστικών Λυκείων και πτυχίου Β΄ κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν έντυπα μία Αίτηση – Δήλωση, η οποία χορηγείται από το λύκειο αρχές Φεβρουαρίου της κάθε χρονιάς, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Αίτηση – Δήλωση πρέπει να υποβληθεί μαζί με βεβαίωση του Μειονοτικού Λυκείου ότι φοιτούν στη Γ’ Λυκείου.

Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες

Ο αριθμός υποψηφίων της ειδικής αυτής κατηγορίας που καταλαμβάνουν κάποια θέση σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ανέρχεται στο 3% του συνολικού αριθμού εισακτέων. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι περισσότεροι από απ’ όσοι δύνανται να δεχθούν οι σχολές, η επιλογή τους γίνεται με βάση το βαθμό απολυτηρίου, χωρίς να ληφθεί υπόψη αν για την απόκτησή του οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα αντίστοιχα μαθήματα με ενδοσχολικές ή πανελλαδικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα σ’ αυτή την κατηγορία υπάγονται:

οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση – αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνα, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και οι πάσχοντες από τη νόσο GAUCHER.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Η εισαγωγή των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, δεν αποκλίνει από τον τρόπο εισαγωγής των υπόλοιπων μαθητών. Συγκεκριμένα, εξετάζονται με τους δεύτερους ταυτόχρονα και στα  ίδια θέματα.

Στην παρούσα κατηγορία υπάγονται μαθητές τυφλοί, με σοβαρές διαταραχές στην όραση, με μόνιμη ή παροδική σωματική βλάβη, καθώς και μαθητές με ειδικές διαταραχές λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία), οι οποίοι εξετάζονται μόνο προφορικά.

Επιπρόσθετα, μαθητές κωφοί, βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και άνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (δυσαρθρία, τραύλισμα, κλπ.) εξετάζονται μόνο γραπτά.

Είναι μείζονος σημασίας να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τις ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν την πάθηση τους στη διεύθυνση του σχολείου, ώστε να ληφθούν υπόψη. Εκτός αυτού, καλούνται να υποβάλλουν μία Αίτηση – Δήλωση που χορηγείται από το λύκειο αρχές Φεβρουαρίου της κάθε χρονιάς και πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όσον αφορά τους μαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), εκείνοι θα υποβάλλουν μόνο την Αίτηση – Δήλωση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του σχολείου τους ότι φοιτούν στη Γ’ Λυκείου. Σ’ αυτή την Αίτηση – Δήλωση θα αναγράφεται το ειδικό μάθημα που έχουν επιλέξει, όπως επίσης και το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξετασθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Πρέπει να υπογραμμιστεί, πως όσοι μαθητές των ΣΜΕΑ επιθυμούν να πάρουν το απολυτήριο Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την παραπάνω Αίτηση – Δήλωση.

«Φυσικώς Αδύνατοι» υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών για τους οποίους η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή συμπεραίνει  ότι λόγω φυσικής αδυναμίας (εξαιτίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής ή αισθητηριακής βλάβης), δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις μαζί με τους άλλους υποψηφίους, υποβάλλονται μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από τη γνωμάτευση της επιτροπής που προαναφέρθηκε, σε ειδικές εξετάσεις, που διενεργούνται γραπτά ή προφορικά από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» κατά το ίδιο πρόγραμμα και πάνω στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται  και οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υποψηφίους που προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ή ΚΔΑΥ, από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δε δύναται να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις, λόγω δυσλεξίας.

Διακριθέντες στη Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα μαθηματικών, πληροφορικής, χημείας ή φυσικής

Στην συγκεκριμένη κατηγορία υπάγονται οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε αυτό, έχουν λάβει διάκριση στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας. Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο.

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: Αιτήσεις και δικαιολογητικά

 Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή των υποψηφίων σε μια από τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες θα προσκομίζονται μαζί με την αίτηση  και το μηχανογραφικό δελτίο που συμπληρώνουν οι εκάστοτε υποψήφιοι. Οι ιατρικές γνωματεύσεις κατατίθενται στην Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών συνήθως από 1 ως 10 Ιουλίου κάθε χρόνο. Να σημειωθεί πως μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η αλλαγή των στοιχείων που κατατέθηκαν.

Επιπλέον, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτά, παρά μόνο για έκτακτους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων που συνέβη μετά τη λήξη της προθεσμίας).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!