Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

της Μυρτώς Μιχαηλίδου

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ιδρύθηκε το 1983 με πρωτοβουλία του υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως Μένιου Κουτσόγιωργα. Στόχος της σχολής είναι να παρέχει εκπαίδευση σε υποψήφια στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν άλλων ιδρυμάτων ανώτερης ή ανώτατης παιδείας. Έτσι, η ΕΣΔΔ βασίζεται σε ένα πρόγραμμα παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης μέσω της ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας, της εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και της ανάπτυξης ενός διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και αρχών. Το πρόγραμμα σπουδών της ΕΣΔΔ αποτελείται από σύγχρονες μεθόδους άσκησης δημόσιας πολιτικής και μάνατζμεντ, διευρύνοντας τους ορίζοντες των μελλοντικών στελεχών, εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίωμα εισαγωγής στη σχολή έχει κάθε απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ που θα υποβληθεί σε διαγωνισμό δύο σταδίων.

Τμήματα

Στην Ε.Σ.Δ.Δ. λειτουργούν τα εξής τμήματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης:

 • Γενικής Διοίκησης
 • Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Περιφερειακής Διοίκησης
 • Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων
 • Κοινωνικής Διοίκησης
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  • Διοίκηση Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Διαδικασία εισαγωγής στη σχολή

Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης διενεργείται διαγωνισμός. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200), ενώ το 2020 ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 27η εκπαιδευτική σειρά ορίστηκε στους ενενήντα (90). Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται µε την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Δικαιούχοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.∆.∆. έχουν κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δηµόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό.

Οι διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. διενεργείται σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό στάδιο.

Πρώτο στάδιο εξέτασης

Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. και περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων σε δύο μαθήματα. Βάσει προκήρυξης για τον 21ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. τα δυο υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
 • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

Ο μέσος όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου αποτελεί το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου. Στη συνέχεια, όσοι έχουν επιτύχει στο προκαταρκτικό στάδιο καλούνται και με αίτηση τους αναφέρουν τη Σχολή που επιθυμούν να ακολουθήσουν και σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής και στις δύο Σχολές τη δεσμευτική σειρά προτίμησής τους. Με βάση τις δηλώσεις αυτές και με κριτήριο το μέσο όρο βαθμολογίας του προκαταρκτικού σταδίου συντάσσεται πίνακας υποψηφίων τελικού σταδίου. Ο πίνακας περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο το διπλάσιο του αριθμού εισακτέων της Σχολής, προσαυξημένου κατά τον αριθμό των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Από αυτούς που έχουν εξασφαλίσει ικανοποιητική επίδοση στο τελικό στάδιο εισάγονται, μέχρι τη συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού κάθε Σχολής, όσοι επιτυγχάνουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα δύο στάδια των διαγωνισμών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε χωριστό πίνακα για κάθε Σχολή.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει

 1. Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία σε ένα γνωστικό πεδίο για τους υποψηφίους της Ε.Σ.Δ.Δ.. Το γνωστικό πεδίο δεν μπορεί να είναι το ίδιο με μάθημα που εξετάζεται στο προκαταρκτικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού η βαθμολόγηση γίνεται από τρεις βαθμολογητές. Βάσει προκήρυξης για τον 21ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. το γνωστικό πεδίο είναι Δημόσια Διοίκηση.
 2. Την παρουσίαση από τον υποψήφιο, σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε., ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο, το οποίο έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τους πίνακες γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α.. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου. Βάσει προκήρυξης για τον 21ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. ο πίνακας των γνωστικών πεδίων περιελάμβανε:
  • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  • Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε.
  • Εφαρμοσμένη Πληροφορική
  • Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων
 3. Την εξέταση σε μία ξένη γλώσσα μεταξύ αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής, όπως ορίζονται στην προκήρυξη και εκ των οποίων επιλέγει ο υποψήφιος, και την εξέταση στη δεύτερη ξένη γλώσσα, όπου απαιτείται. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική.

Ο μέσος όρος των τριών ή τεσσάρων, κατά περίπτωση, δοκιμασιών του τελικού σταδίου (υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο, δοκιμασία σε φάκελο, δοκιμασία σε μία ή δύο ξένες γλώσσες) αποτελεί το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου στο τελικό στάδιο. Ο μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τον βαθμό επίδοσης του προκαταρκτικού και του τελικού σταδίου, αποτελεί τη βαθμολογία των υποψηφίων που καθορίζει, αν περιλαμβάνεται στον προκαθορισμένο αριθμό των εισακτέων στις Σχολές ή αν αποκλείεται η εισαγωγή του σε αυτές.

Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ διαρθρώνεται σε πέντε πεδία.

 • Πεδίο 1ο: Δίκαιο,
 • Πεδίο 2ο: Οικονομία,
 • Πεδίο 3ο: Δημόσια Διοίκηση,
 • Πεδίο 4ο: Ψηφιακή Διακυβέρνηση,
 • Πεδίο 5ο: Ξένες Γλώσσες.

Πέραν των μαθημάτων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις, επισκέψεις, διαλέξεις, ημερίδες κ.ά., που αφορούν σε ειδικά ζητήματα του προγράμματος σπουδών και/ή διεπιστημονικές και καινοτόμες προσεγγίσεις σχετικά με τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!