Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Λογιστική

ΔΙΠΑΕ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, προκηρύσσει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα” για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Το ΠΜΣ έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, και αποβλέπει στην εξειδίκευση και τη διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημοσίου τομέα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργασθούν στους τομείς της Χρηματοοικονομικής, της Λογιστικής και των Επιχειρησιακών Συστημάτων των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, στέλνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email της γραμματείας του ΠΜΣ: msc-info@accis.ihu.gr.

Διάρκεια σπουδών

Η έναρξη του ΠΜΣ θα γίνει τον Μάρτιο 2022 και η ελάχιστη διάρκειά του ορίζεται σε τρία εξάμηνα. Πρόκειται για ένα ΠΜΣ πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων προσφέρονται συνολικά 10 μαθήματα, τα οποία διδάσκονται κατά τις απογευματινές ώρες, και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται το τελευταίο εξάμηνο.

Κόστος παρακολούθησης 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες με δικαίωμα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλουν αίτηση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβάλει την προκαταβολή, θα υπάρξει επιστροφή αυτής. Δικαίωμα απαλλαγής δεν έχουν όσοι/ όσες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και η απαλλαγή παρέχεται για συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, φοιτητές/ φοιτήτριες, που θα πρέπει να είναι:

 • Πτυχιούχοι των παρακάτω Τμημάτων της ημεδαπής:
  • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ
 • Πτυχιούχοι αντίστοιχων των παραπάνω Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
 • Πτυχιούχοι τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, μέσα στην τελευταία δεκαετία.
 • Τελειόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων, που πριν την Β’ φάση αξιολόγησης των υποψηφίων εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους, προσκομίζοντας βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών, με αναφορά στο βαθμό πτυχίου τους.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις ως εξής:

 • Φάση Α: ηλεκτρονική υποβολή ΜΟΝΟ της συμπληρωμένης αίτησης στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ msc-info@accis.ihu.gr, έως και την Παρασκευή 31/12/2021
 • Φάση Β: υποβολή φακέλου με τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή (με σχετική ανακοίνωση εντός του 2ου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου θα γίνει γνωστή η ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου).

ΔΙΠΑΕ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική, Πληροφοριακά ΣυστήματαΑπαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο όπου φοιτούν, η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, τον βαθμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και για τους αλλοδαπούς της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή/και αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 9. Δύο συστατικές επιστολές σε φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της επιστολής (υπόδειγμα συστατικής επιστολής). Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό χώρο, είτε από τον επαγγελματικό χώρο, είτε και από τους δύο χώρους.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ (Φάση Α), οι υποψήφιοι/υποψήφιες αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 80% (Φάση Β) :

 • Βαθμός πτυχίου (συντελεστής 40%)
 • Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής 20%)
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία ή/και ερευνητική δραστηριότητα (συντελεστής 10%)
 • Ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού) (συντελεστής 10%)

Αφού αξιολογηθούν όλες οι αιτήσεις, θα ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Όσοι/ Όσες περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα θα πρέπει να προσκομίσουν εντός προθεσμίας, που θα οριστεί, όλους τους αναφερθέντες στην αίτηση τίτλους και απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. Μετά τον έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ακολουθεί η επόμενη και τελευταία φάση αξιολόγησης του υποψηφίου/ της υποψήφιας.

Οι επιτυχόντες με επιστολή πρέπει να δηλώσουν αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της θέσης, η θέση καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα του πίνακα.

Περαιτέρω πληροφορίεςΔΙΠΑΕ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική, Πληροφοριακά Συστήματα

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακάτω:

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!