Διδακτορική διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

του Κωνσταντίνου Κουντουριώτη

Την ευκαιρία να εκπονήσεις διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, σου δίνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η διδακτορική διατριβή μπορεί να εκπονηθεί σε ορισμένες θεματικές περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών του ΔΕΠ του τμήματος.

Θεματικές Περιοχές

 1. Διδακτική των φυσικών επιστημών
 2. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 3. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση
 4. Συγκριτική Παιδαγωγική.
 5. Προσχολική Παιδαγωγική.
 6. Σχολική Παιδαγωγική
 7. Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση
 8. Ηθική Ηγεσία στην Εκπαίδευση
 9. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 10. Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών, νηπίων και παιδιών σχολικής ηλικίας
 11. Γλωσσική ανάπτυξη και διδασκαλία της γλώσσας
 12. Θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
 13. Διδακτική Μεθοδολογία και σχολική μετάβαση
 14. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
 15. Στατιστική στην Εκπαίδευση
 16. Ιστορία της Εκπαίδευσης
 17. Διδακτική της Ιστορίας
 18. Θρησκευτική Παιδεία

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

 1. i. Μεταπτυχιακό Διπλώμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ιδίως στις Επιστήμες της Αγωγής ή άλλου συναφούς αντικειμένου Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση η Ε.Μ.Σ. κρίνει εάν το γνωστικό αντικείμενο του Μ.Δ.Ε. από το ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής αντιστοιχεί στο αντικείμενο και στην ποιότητα σπουδών του Τμήματος.
  ii. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε διαφορετικό ή συναφές αντικείμενο από τις Επιστήμες της Αγωγής και ταυτόχρονα να είναι κάτοχοι είτε (α) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων ή Τμημάτων συναφών με τις Παιδαγωγικές Σπουδές της χώρας ή πτυχίων αναγνωρισμένων ως ισότιμων και αντίστοιχων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, είτε (β) να υπάρχουν τεκμήρια για την εκπαίδευση τους στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής (π.χ. να κατέχουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από ΑΣΠΑΙΤΕ ή από άλλο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΙΕΠ) Πρόγραμμα ή Φορέα που ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση).
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Διπλωματική Εργασία (μεταπτυχιακή διατριβή) στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών τους σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
 3. Οι υποψήφιοι ΥΔ πρέπει να έχουν καλή γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), η οποία να τεκμηριώνεται με την κατάθεση των αντίστοιχων πτυχίων.

Αίτηση

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να γίνουν δεκτοί ώστε να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή, μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε έως τις 30.06.2019 είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα εξής:

 1. Αίτηση (μπορείτε να την βρείτε εδώ.)
 2. Επιστολή αρχικής αποδοχής εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από Καθηγητή του Τμήματος
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Αναλυτικό αρχικό σχέδιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
 5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.)
 6. Αναλυτικό πιστοποιητικό μεταπτυχιακών σπουδών
 7. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) Καθηγητών Πανεπιστημίου ή Ερευνητών αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, οι οποίοι προτίθενται να χορηγήσουν στους υποψηφίους συστατικές επιστολές αναφορικά με την καταλληλόλητά τους για το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να ζητήσουν από τους δύο αυτούς Καθηγητές ή Ερευνητές να αποστείλουν τις επιστολές τους ηλεκτρονικά απευθείας στο Τμήμα (emilona@edc.uoc.gr) σε εύλογο χρονικό διάστημα
 8. Ενδεχόμενες δημοσιεύσεις
 9. Πτυχίο ή πτυχία ξένης γλώσσας (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα)

Διδακτορική Διατριβή

Το αναλυτικό αρχικό σχέδιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής πρέπει να έχει έκταση από 3500 έως 5000 λέξεις (χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα) και να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα εξής στοιχεία:

 1. Πρωτοτυπία της μελέτης
 2. Αναγκαιότητα της έρευνας
 3. Επιστημονικά δόκιμο μεθοδολογικό σχεδιασμό
 4. Σκοπό – ερευνητικά ερωτήματα – υποθέσεις της μελέτης
 5. Σχεδιασμό ανάλυσης ευρημάτων

Εάν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 2831 077652 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!